Ot.prp. nr. 22 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter

Til innholdsfortegnelse

1

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet legger med dette fram proposisjon om endring i lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter.

Som et ledd i satsningen på utkantkommuner har Kommunal- og regionaldepartementet i St prp nr 1 for 1999-2000 foreslått at det i perioden 1. januar 2000 - 31. desember 2002 etableres en forsøksordning med hel eller delvis ettergivelse av utdanningslån for låntakere som er bosatt og utøver et yrke i seks kommuner i Indre Namdal, jf omtale i St prp nr 1 for Kommunal- og regionaldepartementet kategori 13.50 og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet kap 2410, post 73. 1999 er første opptjeningsår og 2001 siste opptjeningsår for låntakere som kommer inn under ordningen.

I lov 26. april 1985 nr 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 8 er det tatt inn bestemmelser om ordninger for låntakere som er bosatt i og utøver et yrke i Finnmark eller visse deler av Troms og for leger som utøver legeyrket i utvalgte kommuner utenfor denne regionen. Selv om ettergivelsen for låntakere i Indre Namdal er en tidsbegrenset forsøksordning, mener departementet at den bør lovfestes på samme måte som de andre ettergivelsesordningene.

Til dokumentets forside