Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 23 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader

Les dokumentet

(Røykfrie serveringssteder)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget