Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 29 (1998-99)

Om lov om apotek (apotekloven)

Om lov om apotek (apotekloven) Ny apoteklov som ledd i en samlet gjennomgang av legemiddelpolitikken

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 1997: 6 Rammevilkår for omsetning av legemidler. NOU 1997: 7 Piller, prioitering og politikk.

Følg proposisjonen på Stortinget