Ot.prp. nr. 37 (2004-2005)

Om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn)

Til innhaldsliste

2 Bakgrunnen for lovforslaget

2.1 Stortinget sitt vedtak 16. juni 2003

Ved handsaminga av regjeringa sitt framlegg til innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk rett gjorde Stortinget 16. juni 2003 følgjande vedtak (vedtak nr. 521):

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide et eget straffebud om barnepornografi som klart definerer at barnepornografi ikke er alminnelig pornografi, men en skildring av overgrep mot barn. Forslaget fremmes for Stortinget så raskt som mulig, uavhengig av fremleggelse av ny straffelov.»

Om bakgrunnen for å splitte opp det gjeldande straffebodet sa justisnemnda (Innst. O. nr. 92 (2002-2003) side 11):

«Komiteen viser til at forbudet mot besittelse av barnepornografi er regulert i den alminnelige pornografibestemmelsen. Denne paragrafen skal beskytte samfunnet mot handlinger en finner umoralske, ubehagelige eller støtende. Komiteen vil understreke at et forbud mot barnepornografi først og fremst skal beskytte barn mot at seksuelle overgrep blir begått mot dem. Dette vil slik komiteen ser det, komme tydeligere frem dersom forbudet mot barnepornografi gis i egen lovbestemmelse. En egen lovbestemmelse vil markere overfor samfunnet at barn har krav på et utvidet vern, slik det understrekes bl.a i Barnekonvensjonen. Komiteen vil vise til at Redd Barna og Kripos med støtte av Politidirektoratet i sine høringsuttalelser har pekt på at barnepornografi skiller seg klart fra annen pornografi, og derfor bør reguleres av et eget straffebud.»

2.2 Oppfølginga av Europarådets konvensjon 8. november 2001 mot kriminalitet som knyter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Europarådet sin konvensjon 8. november 2001 mot kriminalitet som knyter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi har i artikkel 9 føresegner om barnepornografi. I NOU 2003: 27 Lovtiltak mot datakriminalitet drøftar utvalet om gjeldande § 204 i straffelova oppfyller krava i artikkel 9 i konvensjonen.

Utgreiinga har vore på høyring, jf. punkt 2.3.

2.3 Høyring

Justisdepartementet sende 6. desember 2002 på høyring eit framlegg om å endre definisjonen av barnepornografi i straffelova § 204. Under høyringa gjorde Kripos, med støtte av Politidirektoratet, og Redd Barna framlegg om å regulere barnepornografi i ein eigen paragraf. Fråsegnene deira vil bli kommenterte nærare i proposisjonen her. Departementet la fram forslag til endring av straffelova § 204 i Ot.prp. nr. 45 (2002-2003), men ville sjå på spørsmålet om å dele opp straffebodet i samband med arbeidet med ny straffelov.

Justisdepartementet sende 2. februar 2004 utgreiinga NOU 2003: 27 Lovtiltak mot datakriminalitet på høyring til følgjande institusjonar og organisasjonar:

 • Departementa

 • Høgsterett

 • Lagmannsrettane

 • Oslo tingrett

 • Asker og Bærum tingrett

 • Bergen tingrett

 • Ryfylke tingrett

 • Sunnmøre tingrett

 • Nord-Troms tingrett

 • Domstoladministrasjonen

 • Riksadvokaten

 • Statsadvokatembeta

 • Politidirektoratet

 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

 • ØKOKRIM

 • Generaladvokaten

 • Barneombodet

 • Forbrukerombodet

 • Datatilsynet

 • Konkurransetilsynet

 • Kredittilsynet

 • Amnesty International Norge

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dataforening

 • Den norske Dommerforening

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Institutt for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Juss Hjelpa i Nord-Norge

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Kontor og Datateknisk Landsforening

 • Kommunenes Sentralforbund (KS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • NetCom GSM AS

 • Norges Juristforbund

 • Norges Lensmannslag

 • Norsk forening for Jus og EDB

 • Norsk forening for kriminalreform (KROM)

 • Norsk Senter for Menneskerettigheter

 • Norsk Tele- og Informasjonsbrukerforening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Politiembetsmennenes Landsforening

 • Politiets fellesforbund

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • Statsadvokatenes forening

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Tele2 Norge AS

 • Telenor

Høyringsfristen blei sett til 3. mai 2004.

Følgjande høyringsinstansar har hatt merknader til spørsmålet om straffelova § 204 bør endrast:

 • Barne- og familiedepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Riksadvokaten

 • Politidirektoratet

 • Kripos

 • Økokrim

 • Asker og Bærum politidistrikt

 • Gudbrandsdal politidistrikt

 • Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

 • Oslo politidistrikt

 • Sør-Trøndelag politidistrikt

 • Troms politidistrikt

 • Barneombodet

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

Innhaldet i høyringsfråsegnene vil bli kommentert nedanfor i samband med dei enkelte punkta. Dei framlegga i NOU 2003: 27 som ikkje gjeld konvensjonen artikkel 9 om barnepornografi, vil bli følgt opp i ein eigen proposisjon om lovtiltak mot datakriminalitet.