Forsida

Ot.prp. nr. 37 (2004-2005)

Om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn)

Til innhaldsliste

Tilråing

Justis- og politidepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn).

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn) i samsvar med eit vedlagt forslag.