Ot.prp. nr. 37 (2006-2007)

Om lov om endringar i friskolelova

Til innhaldsliste

3 Høringa

3.1 Høringsutsendinga

Høringsbrev med forslag til lovendringar vart sendt 10. oktober 2006. Fristen til å komme med merknader var 2. januar 2007.

Høringsbrevet vart sendt til desse instansane:

 • Akademikerne

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Barneombodet

 • Datatilsynet

 • Departementa

 • Det norske maskinistforbund

 • Dysleksiforbundet

 • Elevorganisasjonane

 • Faglege råd

 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere

 • Fiskebåtredernes forbund

 • Folkehøgskolerådet

 • Forbrukarombodet

 • Forbrukarrådet

 • Foreldreutvalet for grunnskolen – FUG Forsvarets skolesenter

 • Forum for tekniske fagskoler

 • Fraktfartøyenes Landsforening

 • Frittståande skolar

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO

 • Fylkeskommunane

 • Fylkesmennene

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – HSH

 • Kommunane

 • Kristne Friskolers Forbund – KFF

 • KS

 • Kunsthøgskolar

 • Landslaget for udelt og fådelt skole – LUFS

 • Landsorganisasjonen i Norge – LO

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Likestillingsombodet

 • Lærarorganisasjonane

 • Maritimt Utdanningsforum

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – NOKUT Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring – NAFO

 • Nettverket for private høyskoler

 • Norges Bondelag

 • Norges bonde- og småbrukarlag

 • Norges fiskarlag

 • Norges helse- og sosialforbund

 • Norges ingeniørorganisasjon – NITO

 • Norges rederiforbund

 • Norges sjøoffisersforbund

 • Norsk forbund for fjernundervisning

 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede

 • Norsk Kulturskoleråd

 • Norsk Montessori Forbund

 • Norsk Psykologforening

 • Norsk Skolelederforbund

 • Norsk Studentunion

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund – NFFL

 • Norske maskinentreprenørers forbund

 • Norske sivilingeniørers landsforbund

 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

 • Private høgskolar

 • Revisorforeningen

 • Riksrevisjonen

 • Rådet for fagopplæring i arbeidslivet

 • Sametinget

 • Samordna opptak

 • Sivilombudsmannen

 • Sjøfartsdirektoratet

 • SOS Rasisme

 • Statens lånekasse for utdanning

 • Statens råd for funksjonshemma

 • Steinerskolene i Norge

 • Studentorganisasjonane

 • Unio

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon – UHO

 • Universitet og høgskolar

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utlendingsdirektoratet - UDI

 • Vitskaplege høgskolar

 • VOX – Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

 • Voksenopplæringsforbundet – VOFO

 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund – YS

3.2 Innkomne høringsfråsegner

Følgjande instansar har komme med realitetsfråsegner i høringa:

 • Justis- og politidepartementet

 • Barneombodet

 • Datatilsynet

 • Forbrukarombodet

 • Forbrukarrådet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Fylkesmannen i Buskerud

 • Fylkesmannen i Finnmark

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Aust-Agder fylkeskommune

 • Buskerud fylkeskommune

 • Hordaland fylkeskommune

 • Møre og Romsdal fylke

 • Nord-Trøndelag fylkeskommune

 • Oppland fylkeskommune

 • Oslo kommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune

 • Telemark fylkeskommune

 • Troms fylkeskommune

 • Vest-Agder fylkeskommune

 • Vestfold fylkeskommune

 • Østfold fylkeskommune

 • Bergen kommune

 • Bjerkreim kommune

 • Frogn kommune

 • Klepp kommune

 • Klæbu kommune

 • Kristiansand kommune

 • Ryfylke IKS (kommunane Suldal, Strand, Hjelmeland, Finnøy og Forsand)

 • Råde kommune

 • Sarpsborg kommune

 • Snåsa kommune

 • Time kommune

 • Tromsø kommune

 • Tønsberg kommune

 • Våler kommune

 • Høgskolen i Agder

 • Høgskolen i Nord-Trøndelag

 • Høgskolen i Oslo

 • Universitet for miljø- og biovitskap

 • Universitetet i Stavanger

 • Forum for Kunstfaglig utdanning

 • Nettverk for private høyskoler

 • Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning

 • Norsk Nettskole AS

 • Norske Utenlandsskolers Forening

 • Foreldreutvalet for grunnskolen – FUG

 • Association of Norwegian Students Abroad – ANSA

 • Elevorganisasjonen

 • Landslaget for nærmiljøskulen – LUFS

 • Studentens Landsforbund

 • Statens råd for funksjonshemma

 • Musikernes fellesorganisasjon – MFO

 • Norsk Lærerakademi

 • Skolenes landsforbund

 • Utdanningsforbundet

 • Kristne Friskolers Forbund – KFF

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund – NFFL

 • Norsk Montessoriforbund

 • Steinerskoleforbundet

 • Folkehøgskolerådet

 • Abelia, i samarbeid med Forum for Fagskoler, Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), Akademiet Norge, Sonans privatgymnas og Treider Privatskole. Heretter nemnt som Abelia m.fl.

 • Arbeidsgiverforeningen NAVO

 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – HSH

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge – LO

 • Norges Bondelag

 • Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO

 • Unio

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS

 • Aglo videregående skole

 • Ansgar Bibelskole

 • Bibelskolen Bildøy Bergen

 • Bibelskolen i Grimstad

 • Bjerkely skole

 • Bjørkedal Nærskule

 • Bjørkly skole

 • Brandal friskulelag

 • Dalane kristne skole

 • Danielsen Intensivgymnas

 • Danielsen Ungdomsskole Bergen

 • Danielsen ungdomsskole Sotra

 • Danielsen videregående skole

 • Designinstituttet

 • Drottningborg videregående skole

 • Fjellhaug Bibelskole A/S

 • Fjellheim Bibelskole, Tromsø

 • Gjennestad Gartnerskole

 • Granly skole

 • Halden Friskole

 • Handverksskolen

 • Heimly Kristne Grunnskole

 • Hopen videregående skole

 • Hop videregående skole

 • Jærtun Lutherske Friskule

 • Katolske skoler i Norge

 • Kristelig Gymnasium

 • Kristen Videregående Skole – Lyngdal

 • Kristen Videregående skole Trøndelag

 • Krokeide vidaregåande skole

 • Kunstskolen i Rogaland

 • Levende Ord Grunnskole

 • Lukas Stiftelsens videregående skole

 • Luna friskole

 • Menigheten Samfundet og Samfundets skoler

 • Moe skole

 • Natur videregående skole

 • Norges Byggskole

 • Nordkalotten Bibel- og Misjonssenter

 • Norsk Fotterapeutskole

 • Oslo Sanitetsforenings Hjelpepleierskole

 • Regnbuen Bibelskole

 • Romsdal Ungdomsskole

 • Ryenberget skole

 • Sandnes Lutherske Grunnskole

 • Seiersborg videregående skole AS

 • Skauen kristelige skole

 • Sygna vidaregåande skule

 • Tomasskolen

 • Tomb videregående skole og landbruksstudier

 • Tryggheim skular

 • Vensmoen Hjelpepleierskole

 • Vinterlandbruksskolen i Ryfylke

 • Vinterlandbruksskolen på Jæren

 • Øvrebø videregående skole

 • Øya videregående skole

 • Den norske skole Costa Blanca

 • Den Norske Skole Gran Canaria

 • Den Norske Skolen i Rojales

 • Den Skandinaviske skolen i Brussel

 • Det Norske Misjonsselskap – NMS

 • Normisjon

 • Norsk Luthersk Misjonssamband – NLM

 • Blå Kors Norge

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke – LHL

 • Norges Astma- og Allergiforbund

 • Den Norske Opera

 • Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

 • Folkekulturforbundet

 • Centro Asistencial Noruego

 • FAU ved Den norske skole Costa Blanca

 • Knut Handeland

 • Loland Behandlingssenter

 • NESO

 • Norsk Gartnerforbund

 • Nærbø Bondelag

 • Oslo International School

 • Rogaland Bondelag

 • Rusfri – Kristenfolkets Edruskapsråd

 • Stavanger-regionen Næringsutvikling

 • Stiftelsen KRAFT

Følgjande instansar har oppgitt i høringssvar at dei ikkje har merknader til realiteten i høringsutkastet:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • Barne- og likestillingsdepartementet

 • Fiskeri- og kystdepartementet

 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Kultur- og kyrkjedepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utanriksdepartementet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Universitetet for miljø- og biovitskap

 • Handelshøyskolen BI

Departementet vil elles vise til at enkelte av høringsinstansane også har kommentert forhold som ikkje er tekne opp i høringsbrevet. Desse merknadene vil berre unntaksvis bli kommenterte i proposisjonen.

Til forsida av dokumentet