Ot.prp. nr. 38 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister

Til innholdsfortegnelse

10 Fremsettelse av forhandlingskrav

10.1 Gjeldende rett

En tjenestemannsorganisasjon som fyller vilkårene for forhandlingsrett etter lovens § 3 tredje ledd, vil etter § 6 nr. 1 første ledd kun ha forhandlingsrett overfor sitt fagdepartement eller den fagmyndighet som vedkommende tjenestemenn administrativt hører under. Disse tjenestemannsorganisasjoner har således en begrenset forhandlingsrett i forhold til en hovedsammenslutning.

Etter § 6 nr. 2 første ledd fremsetter en hovedsammenslutning sine krav overfor Kongen ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet. En hovedsammenslutning kan også fremsette sine krav overfor Arbeids- og administrasjonsdepartementet når kravene bare gjelder et enkelt departement. Hovedsammenslutningene har etter lovens § 6 en betydelig sterkere forhandlingsposisjon overfor staten enn forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner.

I forhold til lovens § 6 har en yrkesorganisasjon etter departementets praksis vært likestilt med en tjenestemannsorganisasjon. Hvis yrkesorganisasjonen har tjenestemenn under flere departementer som medlemmer, vil det kunne oppstå tvil om hvor forhandlingskrav skal sendes. Dette har i de senere år vært løst på den måte at Arbeids- og administrasjonsdepartementet har ansett seg som rette myndighet for slike forhandlingskrav.

10.2 Høringsinstansenes syn

Professor Stein Evju peker på at det er grunn til å skille mellom på den ene side hvem som skal være praktisk forhandlingsaktør på statens side, Arbeids- og administrasjonsdepartementet eller et annet fagdepartement, og på den annen side hvem som skal opptre som og forvalte ansvaret som tariffpart på statens side.

Kommunenes Sentralforbund og Oslo kommune finner det uheldig å videreføre den ordning at lærerorganisasjonene fortsatt skal ha en lovfestet rett til å forhandle lønn direkte med staten og ikke med fylkeskommunen eller kommunen der lærerne faktisk er ansatt. Etter Oslo kommunes syn vil den foreslåtte endring av § 6 nr 3 fastlåse lærerorganisasjonenes status som statens tariffpart også i fremtiden og motvirke eventuell omlegging på arbeidsgiversiden når det gjelder forhandlingsansvaret for lærere. Departementet er av den oppfatning at den foreslåtte endringen kun innebærer en modernisering av lovens begreper og ikke kan tas til inntekt for hvor forhandlingsansvaret for lærere bør ligge.

10.3 Departementets vurdering - lovens § 6

Tarifforhandlingsutvalget fremsatte forslag til et nytt siste punktum i lovens § 6 nr. 1 første ledd. Som en følge av endringsforslagene i tjenestetvistloven § 3 foreslås det at Kongen i statsråd, eventuelt det departement som har ansvaret for statens lønnssaker (Arbeids- og administrasjonsdepartementet), bestemmer hvor yrkesorganisasjonene skal fremme sine forhandlingskrav. Yrkesorganisasjoner med krav om hovedtariffavtale vil kunne forhandle om sine lønns- og arbeidsvilkår med det departement som utpekes.

Departementet er enig i utvalgets forslag og vil tilrå at det etableres en lovhjemmel slik at Kongen kan bestemme hvor yrkesorganisasjonene skal fremme sine forhandlingskrav. Ingen av høringsinstansene synes å ha noen innvendig mot etableringen av slik lovhjemmel.

Utskifting av uttrykket «lærere i folkeskolen og framhaldsskolen» med «undervisningspersonell i grunnskolen og videregående opplæring» er foreslått i § 6 nr. 3. Endringsforslaget innebærer at også undervisningspersonell i videregående skole vil omfattes av bestemmelsen i § 6 nr. 3. Begrepet «tjenestegren» står sentralt i flere sammenhenger. Det vises til drøftelsen under punkt 6.2.2. Departementet legger til grunn at undervisningspersonell i grunnskolen utgjør en egen tjenestegren. Det samme gjelder undervisningspersonell i videregående skole (opplæring). Dette er forøvrig i samsvar med tidligere praksis departementet har lagt til grunn.

10.4 Departementets lovforslag

Departementet foreslår at § 6 nr. 1 første ledd gis følgende ordlyd (endringer i kursiv):

«Når en forhandlingsberettiget organisasjon krever opptatt forhandlinger, skal den fremsette sine krav i rekommandert brev til det departement eller den myndighet som vedkommende tjenestemenn administrativt hører under, når kravene gjelder tjenestemenn under et enkelt departement. Landsomfattende organisasjon som organiserer arbeidsstakere fra ett yrke (yrkesorganisasjon), skal fremsette sine krav i rekommandert brev til det departement eller den myndighet Kongen bestemmer.»

§ 6 nr. 3 gis følgende ordlyd (endringer i kursiv):

«Landsomfattende tjenestemannsorganisasjon av undervisningspersonell i grunnskolenog videregående opplæringkan fremsette sine krav i rekommandert brev overfor det departement som statens lønnssaker hører under, såfremt organisasjonen har over 20.000medlemmer og representerer minst halvparten av undervisningspersonellet i grunnskolen og videregående opplæring

Til dokumentets forside