Ot.prp. nr. 38 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister

Til innholdsfortegnelse

3 Forholdet til lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister

Utvalget for tarifforhandlingssystemet fremmet også forslag om endringer i arbeidstvistloven. Departementet har vurdert om man burde avvente endringer i arbeidstvistloven før man fremmet forslag om endringer i tjenestetvistloven. Som følge av betydelige endringer på organisasjonssiden i statlig sektor, har departementet kommet til at endringer i lovens virkeområde og i vilkårene for forhandlingsrett bør fremmes nå. Andre endringer, herunder en generell modernisering av loven bør utstå til et senere tidspunkt. Omfanget av en videre revisjon vil også i noen grad avhenge av hvordan Kommunal- og regionaldepartementet vil behandle innstillingen fra tarifforhandlingsutvalget. Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil derfor komme tilbake til flere av de spørsmål som ble tatt opp av utvalget.

I en slik sammenheng vil en også vurdere å komme tilbake til de forslag som ble drøftet i rapporten, men som bl.a. på grunn av de innkomne høringsuttalelser er blitt lagt til side i denne omgang. Se punkt 4 nedenfor.

Til dokumentets forside