Ot.prp. nr. 38 (2001-2002)

Om lov om endring i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister

Til innholdsfortegnelse

11 Administrative og økonomiske konsekvenser

Det antas at lovforslaget om endringer i lov om offentlige tjenestetvister §§ 1, 3 og 6 ikke vil innebære administrative eller økonomiske konsekvenser.

Til dokumentets forside