Ot.prp. nr. 39 (1998-99)

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget