Ot.prp. nr. 42 (1996-97)

Om lov om endringer i lov 16 desember 1966 nr 9 om anke til Trygderetten og i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Om lov om endringer i lov 16 desember 1966 nr 9 om anke til Trygderetten og i lov 28 februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget