Ot.prp. nr. 44 (2006-2007)

Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover

Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover

Les dokumentet

(samleproposisjon våren 2007)

Følg proposisjonen på Stortinget