Ot.prp. nr. 45 (2008-2009)

Om lov om endring i folketrygdloven (tidsbegrenset uførestønad)

Om lov om endring i folketrygdloven (tidsbegrenset uførestønad)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget