Ot.prp. nr. 46 (2006-2007)

Om lov om endringer i barnetrygdloven mv.

Om lov om endringer i barnetrygdloven mv.

Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet av 30. mars 2007, godkjent i statsråd samme dag.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget