Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 49 (1998-99)

Om endringar i lov 24 juni 1994 nr 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap og om oppheving av lov 24 juni 1994 nr 44 om at tilsette i Televerket mellombels skal behalde visse rettar etter lov av 4 mars 1983 nr 3 om statens tje

Om endringar i lov 24 juni 1994 nr 45 om omdanning av forvaltningsbedrifta Televerket til aksjeselskap og om oppheving av lov 24 juni 1994 nr 44 om at tilsette i Televerket mellombels skal behalde visse rettar etter lov av 4 mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn ved overgang til selskap utskild frå Televerket

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget