Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 58 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting m.m.

Om lov om endringer i lov 4 desember 1992 nr 127 om kringkasting m.m.

Les dokumentet

(Reklame for livssyn og politiske budskap i kringkasting)

Følg proposisjonen på Stortinget