Ot.prp. nr. 60 (2007-2008)

Om lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Om lov om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget