Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 63 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering (tilpasning til biomedisin­konvensjonen)

Om lov om endringer i lov om svangerskapsavbrudd og lov om sterilisering (tilpasning til biomedisin­konvensjonen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget