Ot.prp. nr. 75 (2006-2007)

Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2004: 20 Ny utlendingslov

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget