Ot.prp. nr. 75 (2006-2007)

Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 75

(2006-2007)

Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet 29. juni 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Særskilt vedlegg: NOU 2004: 20 Ny utlendingslov

Følg proposisjonen på Stortinget