Ot.prp. nr. 90 (2001-2002)

Om lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven)

Om lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget