Ot.prp. nr. 91 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartemtet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m. i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside