Ot.prp. nr. 91 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I denne proposisjonen fremmer regjeringen forslag om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp. Formålet med endringene er blant annet at loven av hensyn til forutberegnelighet for brukerne gjøres så enkel som mulig. Et viktig siktemål har vært å utforme loven slik at den mer presist angir vilkårene for fri rettshjelp og at det blir enklere for brukerne å finne frem til hvilke rettigheter loven gir. Det foreslås også en rekke endringer som vil medføre en mindre ressurskrevende og raskere saksbehandling av rettshjelpssøknader.

Det foreslås ikke utvidelser av rettshjelpslovens saklige dekningsområde. Forslaget må sees i sammenheng med at inntektsgrensene for fri rettshjelp den senere tid er hevet betydelig, samtidig som egenandelsordningen ble opphevet med virkning fra 1. september 2003. Ved siste inntektsøkning 1. september 2003, ble inntektsgrensen fastsatt til kr 230 000. Over halvparten av landets befolkning faller nå inn under inntektsgrensene for fri rettshjelp, og all offentlig fri rettshjelp er nå kostnadsfri. Samlet innebærer dette en betydelig styrking av den offentlige rettshjelpsordningen.

Det foreslås endringer på følgende områder:

  • Ny formålsbestemmelse.

  • Reglene om hvem som kan få fri rettshjelp.

  • Rettshjelpslovens forhold til andre ordninger.

  • Kompetanseforholdet mellom domstolene og fylkesmennene.

  • Skillet mellom fri sakførsel og fritt rettsråd.

  • Reglene om økonomiske vilkår og økonomisk identifikasjon.

  • Reglene om lovens saklige dekningsområde.

  • Reglene om økonomisk og saklig dispensasjon.

  • Reglene om hva fri sakførsel omfatter.

I tillegg til realitetsendringer er det gjort en rekke redaksjonelle endringer i enkelte bestemmelser og i rekkefølgen av bestemmelsene. Forslaget til endringer er derfor relativt omfattende.

Til dokumentets forside