Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 99 (1998-99)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen)

Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget