Ot.prp. nr. 99 (2005-2006)

Om lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann

Om lov om endring i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann

Les dokumentet

(endring av nasjonalitets- og bostedskravet)

Følg proposisjonen på Stortinget