Overenskomst om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på såkalte korte ruter mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige har under hensyn til Overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige angående proviantering av passasjerfartøyer i trafikk mellom havner i Danmark, Finland, Norge og Sverige av 16. desember 1968, og med formål om å gi utfyllende bestemmelser om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på korte ruter, samt føre en effektiv kontroll med det ubeskattede salg på slike ruter, inngått følgende overenskomst.

Artikkel 1

I denne overenskomst forstås med

proviantering: forsyning av et fartøy med varer for salg eller servering til ombordværende passasjerer,

korte ruter: fartøysruter mellom norske havner fra og med Risør i Vest til svenskegrensen i øst, og svenske havner fra norskegrensen i nord til og med Lysekil i sør,

ubeskattede varer: Varer som ved tidspunktet for proviantering ikke er toll-, skatte- eller avgiftsbelagte etter de regler som gjelder i Norge eller Sverige,

den nordiske provianteringsoverenskomsten: Overenskomst mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige angående proviantering av passasjerfartøyer i trafikk mellom havner i Danmark, Finland, Norge og Sverige av 16. desember 1968.

Artikkel 2

Overenskomsten gjelder passasjerfartøy som utelukkende går i trafikk mellom havner i Norge og Sverige.

Artikkel 3

Forbudet i artikkel 3 a) i den nordiske provianteringsoverenskomsten mot proviantering med andre ubeskattede varer enn tobakkvarer og sjokolade- og sukkervarer for salg om bord skal fortsatt gjelde for fartøy som trafikkerer korte ruter mellom Norge og Sverige. Kompetent myndighet i Sverige og Norge kan på vilkår som nevnt i artikkel 4 gi dispensasjon fra forbudet til fartøysrute mellom norsk havn fra og med Risør i vest til og med Sandefjord i øst og svensk havn fra og med Strømstad i nord til og med Lysekil i sør.

Artikkel 4

Dispensasjon i samsvar med artikkel 3 kan kun gis til fartøysrute:

  1. i helårstrafikk, jf. en regelmessig rutetabell, og
  2. som har kapasitet til å transportere gods og kjøretøy i betydelig omfang.

Artikkel 5

For fartøysruter som gis dispensasjon gjelder den nordiske provianteringsoverenskomsten.

Artikkel 6

Avvikelser fra denne overenskomst kan kun skje etter enighet mellom de kontraherende partene.

Artikkel 7

Denne overenskomst trer i kraft 30 dager etter den dag partene har meddelt hverandre at de nasjonale konstitusjonelle krav for ikrafttredelse er oppfylt.

Artikkel 8

Denne overenskomst kan sies opp skriftlig med 6 måneders oppsigelsestid.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnende etter behørig fullmakt, undertegnet denne overenskomst.

Utferdiget i …………., den xx. xxxx 2001 i ett eksemplar på henholdsvis norsk og svensk, slik at begge tekster har samme gyldighet.

For Kongeriket NorgesFor Kongeriket Sveriges

regjeringregjering