P4s konsesjonsforpliktelser

Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS vedrørende P4s konsesjonsforpliktelser. (22.12.03)

Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

2003/02640 ME roy:elt

22.12.2003

P4s konsesjonsforpliktelser

VEDLEGG

Vi viser til Deres brev av 22. desember 2003.

Når det gjelder plikten til å sende i det fjerde riksnettet i FM-båndet ut inneværende konsesjonsperiode viser vi til våre brev av 4. og 17. desember 2003.

Kultur- og kirkedepartementet viser for øvrig til § 1-6 i konsesjonsvilkårene for P4 Radio Hele Norge ASA i perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2013 som lyder:

”Konsesjonæren får rett til å distribuere sine sendinger i det femte riksnettet i FM-båndet fra 1. januar 2004. Dette nettet er definert gjennom Post- og teletilsynets frekvensplan som følger som vedlegg til konsesjonen (vedlegg 2).”

Som departementet påpekte i brev av 17. desember 2003, kan det derfor ikke være tvil om at dette innebærer at det femte riksnettet i FM-båndet ikke kan tas i bruk til kringkastingssendinger før 1. januar 2004.

Deres brev av 22. desember gir ikke grunnlag for at departementet skal endre standpunkt.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Nina Økland
avdelingsdirektør