Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene

Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025

Kunnskapsdepartementet har gitt Faglig Råd for Lærerutdanning i oppdrag å utrede og utvikle nasjonale rammer for partnerskap mellom lærerutdanningene, barnehager og skoler.

Partnerskap for kvalitet i lærerutdanningene - Anbefalinger fra Faglig råd for lærerutdanning 2025 svarer på del 2 og 3 i Kunnskapsdepartementets oppdrag til Rådet om å vurdere behov for å forskriftsfeste overordnet ansvar, roller og oppgaver i partnerskap mellom lærerutdanning og barnehage/skole og deres eiere. I tillegg supplerer denne rapporten Rådets første delrapport som besvarte del 1 av oppdraget, Partnerskap i lærerutdanningene – et kunnskapsgrunnlag (Faglig råd for lærerutdanning, 2019), med en gjennomgang av eksisterende partnerskapsavtaler i sektoren, og dialogmøter Rådet har hatt med ledere i barnehage, skole og deres eiere våren 2020.