Pasientrettigheter og bruk av private kommersielle sykehus

Rapport utarbeidet av Universitetet i Oslo på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo i oppdrag å analysere effekter av bruk av anbud i helseregionene etter sykehusreformen, og drøfte alternative modeller for bruk av private leverandører, herunder mulige effekter på prioritering, kvalitet, kostnadseffektivitet og kostnadskontroll.

Oppdraget er utført av professor Terje P. Hagen. Les rapporten fra Universitetet i Oslo.