Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Pensjon: for komplisert for folk flest?

Befolkningens kunnskap om og holdninger til pensjonssystemet

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har publisert en rapport som tar for seg befolkningens kunnskap om, og holdninger til, pensjonssystemet.

Hensikten med denne rapporten er å gi en samlet framstilling av befolkningens kunnskap om pensjon. Forskerne ser både på hva som formidles i forskningsstudier, og på hva undersøkelsene som presenteres i avisene sier. I tillegg presenteres nye tall basert på en spørreundersøkelse fra 2017 med tittelen «Undersøkelse om familie og pensjon». Dette er den første større undersøkelsen i Norge som søker å måle oppslutning om ulike elementer i folketrygden.

Det er gjennomgående vanskelig å måle kunnskap: mange føler at de vet lite, men de fleste svarer riktig når de får konkrete kunnskapsspørsmål. Funnene i rapporten tyder på at interessen for, og kunnskapen om, pensjon øker med alderen. Når det gjelder holdninger, finner forskerne at de fleste er opptatt av at alderspensjonister bør ha inntekter over fattigdomsgrensen. For øvrig ser det ut til at oppfatningene påvirkes klart av egeninteresse. De med lave inntekter, og de som nærmer seg pensjonsalder, er mest opptatt av at folketrygden bør utformes slik at ingen blir fattige, mens de med høye inntekter støtter sterkere opp om prinsippet om at de som har tjent mest bør få høyest pensjon.

Rapporten

Les rapporten: 

Om PensjonsLAB

Rapporten er en leveranse under forskningsprosjektet PensjonsLAB: Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå, er en langsiktig satsing finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.