Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem

Rapport 2015/1, Vista Analyse

Som følge av at levealderen stadig øker har spørsmålet om å heve aldergrensene i pensjonssystemet blitt en aktuell problemstilling i mange land, inkludert våre nordiske naboland. 

Vista analyse drøfter denne problemstillingen for Norge. I rapporten vurderes den nedre aldersgrensen for uttak av alderspensjon på 62 år, aldersgrensen på 67 år som gir rett til garantipensjon (minstepensjon), og den øvre aldersgrensen på 75 år for uttak av alderspensjon.

I følge rapporten er det gode argumenter for at aldersgrensene i folketrygden heves over tid i takt med økningen i forventet levealder. Hele pensjonssystemet er basert på at arbeidstakerne skal jobbe lenger for å dempe effekten av økende levealder, og det er grunn til å anta at aldringsprosessen og ”utslitthet” også følger forventet levealder. 

Rapporten

 

Les rapporten (pdf)  

Oppdragstaker

Steinar Strøm, Steinar Holden, Ingeborg Rasmussen og Vibeke Wøien Hansen: Pensjonsrelaterte aldersgrenser: fordeler og ulemper ved å heve dem, Rapport 2015/1, Vista Analyse. 

Oppdragsgiver

Prosjektet er utført på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet.