Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 — Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4162, 5576, 5651 og 5652

Til innhaldsliste

Forslag

Under Landbruks- og matdepartementet blir i Prop. 1 S (2013–2014) statsbudsjettet for budsjettåret 2014 dei forslag til vedtak som følgjer førde opp:

Kapitla 1100–1161, 4100–4162, 5576, 5651 og 5652

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1100

Landbruks- og matdepartementet

01

Driftsutgifter

146 277 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast

1 069 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald – ordinære forvaltningsorgan, kan overførast, kan nyttast under post 50

2 926 000

50

Større utstyrskjøp og vedlikehald – forvaltningsorgan med særskilde fullmakter

272 000

150 544 000

Sum Administrasjon m.m.

150 544 000

Matpolitikk

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

87 998 000

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk

62 823 000

52

Støtte til fagsentra, Bioforsk

17 873 000

168 694 000

1115

Mattilsynet

01

Driftsutgifter

1 227 673 000

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser

12 600 000

71

Tilskott til erstatningar, overslagsløyving

4 200 000

1 244 473 000

Sum Matpolitikk

1 413 167 000

Forsking og innovasjon

1137

Forsking og innovasjon

50

Forskingsaktivitet, Noregs forskingsråd

255 951 000

51

Basisløyvingar m.m., Noregs forskingsråd

187 774 000

53

Omstillingsmidlar instituttsektoren m.v.

4 379 000

448 104 000

Sum Forsking og innovasjon

448 104 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

1138

Støtte til organisasjonar m.m.

70

Støtte til organisasjonar, kan overførast

25 603 000

71

Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjonar og prosessar, kan overførast

4 037 000

29 640 000

1139

Genressursar, miljø- og ressursregistreringar

70

Tilskott til miljø- og ressurstiltak, kan overførast

17 898 000

71

Tilskott til genressursforvaltning, kan overførast

22 027 000

39 925 000

1141

Kunnskapsutvikling m.m. innan miljø- og næringstiltak i landbruket

50

Næringsøkonomisk dokumentasjon og analyse

24 743 000

52

Kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling om arealressursar, skog og landskap

101 888 000

126 631 000

1143

Statens landbruksforvaltning

01

Driftsutgifter

185 880 000

60

Tilskott til veterinærdekning

134 449 000

70

Tilskott til beredskap i kornsektoren, kan overførast

5 386 000

72

Erstatningar, overslagsløyving

302 000

73

Tilskott til erstatningar m.m. ved tiltak mot dyre- og plantesjukdommar, overslagsløyving

45 610 000

75

Kompensasjon til dyreeigarar som blir pålagd beitenekt

1 000 000

372 627 000

1144

Regionale og lokale tiltak i landbruket

77

Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overførast

7 048 000

7 048 000

1147

Statens reindriftsforvaltning

01

Driftsutgifter

44 840 000

45

Større utstyrskjøp og vedlikehald, kan overførast

7 289 000

70

Tilskott til fjellstover

750 000

71

Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overførast

9 520 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overførast

2 500 000

64 899 000

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar, overslagsløyving

185 700 000

185 700 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket

51

Tilskott til Utviklingsfondet for skogbruket

3 497 000

71

Tilskott til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overførast

23 866 000

72

Tilskott til auka bruk av tre, kan overførast

28 980 000

73

Tilskott til skog-, klima- og energitiltak, kan overførast

43 470 000

74

Tiltak for industriell bruk av trevirke, kan overførast

5 000 000

104 813 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

01

Driftsutgifter

2 500 000

50

Fondsavsetningar

1 190 653 000

70

Marknadsregulering, kan overførast

290 800 000

71

Tilskott til erstatningar m.m., overslagsløyving

72 000 000

73

Pristilskott, overslagsløyving

2 539 550 000

74

Direkte tilskott, kan overførast

8 442 400 000

77

Utviklingstiltak, kan overførast

275 790 000

78

Velferdsordningar, kan overførast

1 601 754 000

14 415 447 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskott til Utviklings- og investeringsfondet

33 100 000

72

Tilskott til organisasjonsarbeid

6 100 000

75

Kostnadssenkande og direkte tilskott, kan overførast

67 700 000

79

Velferdsordningar, kan overførast

2 600 000

109 500 000

1161

Myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver på statsgrunn

70

Tilskott til Statskog SFs myndigheitsoppgåver og sektorpolitiske oppgåver

13 549 000

75

Tilskott til oppsyn i statsalmenningar

9 939 000

23 488 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

15 479 718 000

Sum departementets utgifter

17 491 533 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

4100

Landbruks- og matdepartementet

01

Refusjonar m.m.

110 000

110 000

Sum Administrasjon m.m.

110 000

Matpolitikk

4112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

30

Husleige, Bioforsk

19 180 000

19 180 000

4115

Mattilsynet

01

Gebyr m.m.

109 993 000

02

Driftsinntekter og refusjonar mv.

5 369 000

115 362 000

Sum Matpolitikk

134 542 000

Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

4143

Statens landbruksforvaltning

01

Driftsinntekter m.m.

38 625 000

38 625 000

4147

Statens reindriftsforvaltning

01

Refusjonar m.m.

39 000

39 000

4150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

85

Marknadsordninga for korn

59 520 000

59 520 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statleg eigarskap

90

Avdrag på lån

50 000 000

50 000 000

5576

Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet

71

Totalisatoravgift

125 000 000

125 000 000

Sum Næringsutvikling, ressursforvaltning og miljøtiltak

273 184 000

Forretningsdrift

5651

Aksjar i selskap under Landbruks- og matdepartementet

85

Utbytte

5 000 000

5 000 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

4 700 000

85

Utbytte

121 000 000

125 700 000

Sum Forretningsdrift

130 700 000

Sum departementets inntekter

538 536 000

II

Meirinntektsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan:

 1. overskride løyvinga under

  mot tilsvarande meirinntekter under

  kap. 1100 post 01

  kap. 4100 post 01

  kap. 1115 post 01

  kap. 4115 post 02

  kap. 1143 post 01

  kap. 4143 post 01

  kap. 1147 post 01

  kap. 4147 post 01

 2. overskride løyvinga under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Store utstyrskjøp og vedlikehald, med eit beløp som svarer til meirinntektene frå sal av eigedom. Unytta meirinntekter frå sal av eigedom kan reknast med ved utrekning av overførbart beløp under løyvinga.

III

Forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan overskride løyvinga under kap. 1147 Statens reindriftsforvaltning, post 01 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i samanheng med forskottering av utgifter til tvangsflytting av rein.

Fullmakter til å pådra staten forpliktingar utover gjevne løyvingar

IV

Tilsegnsfullmakter

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan gje tilsegn om tilskott utover gjevne løyvingar, men slik at samla ramme for nye tilsegn og gammalt ansvar ikkje overstig følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1148

Naturskade – erstatningar

71

Naturskade, erstatningar

91,9 mill. kroner

Andre fullmakter

V

Sal av fast eigedom

Stortinget samtykkjer i at Landbruks- og matdepartementet i 2014 kan

 1. selje innkjøpt og opphavleg statseigedom for inntil 16 mill. kroner.

 2. selje eigedom på Kjeller i Skedsmo kommune og nytte salsinntekter til å dekkje utgifter knytt til eigedommen.