Prop. 104 S (2011–2012)

Reindriftsavtalen 2012/2013, og endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Til innholdsfortegnelse

1 Reindriftsoppgjøret for 2012/2013

1.1 Innledning

Regjeringen legger med dette fram en proposisjon om Reindriftsavtalen 2012/2013 og med forslag om endrede bevilgninger over statsbudsjettet for 2012 m.m. Stortinget godkjente 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften (St.prp. nr. 66 (1992-93), og ga Landbruks- og matdepartementet (LMD) fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) om ettårige avtaler for reindriftsnæringen.

Forhandlinger om Reindriftsavtalen 2012/2013 ble innledet den 9. januar 2012. Partene kom i avsluttende forhandlingsmøte den 23. februar 2012 til enighet om ny avtale. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2012 - 30. juni 2013.

Rammen for Reindriftsavtalen 2012/2013 er på 104,5 mill. kroner. Dette er en økning på 2,5 mill. kroner sammenlignet med inneværende oppgjør etter vedtatt budsjett for 2012.

Avtalebestemmelsene som gjelder bevilgninger over statsbudsjettet følger kalenderåret. Dette innebærer at årets forhandlinger om avtalens økonomiske ramme og fordeling gjelder budsjettåret 2013. Bevilgningen innarbeides i statsbudsjettet på ordinær måte gjennom Prop. 1 S (2012-2013) for Landbruks- og matdepartementet. Imidlertid fremmes proposisjonen om reindriftsavtalen som tidligere for behandling i vårsesjonen. Det forutsettes at Stortinget i sin behandling av proposisjonen gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til den inngåtte reindriftsavtalen, og som er knyttet til bevilgninger i 2013.

1.2 Sametingets innspill

I forbindelse med de årlige reindriftsavtaleforhandlingene har Sametinget observatørstatus, og følger de løpende forhandlingene. Dette innebærer også at Sametingets representant følger de interne forhandlingsmøtene på Statens side. Videre gis Sametinget i henhold til § 4 i Hovedavtalen for reindriften anledning til å uttale seg om reindriftsavtalen før Stortinget behandler den årlige stortingsproposisjonen om reindriftsavtalen.

Sametinget behandler spørsmål knyttet til reindriftsavtaleforhandlingene under ett av sine plenumsmøter på høsten. Før Staten legger frem sitt tilbud, avholdes det et møte mellom politisk ledelse i LMD og Sametinget. Under dette møtet utdyper Sametinget sitt innspill. I forkant av forhandlingene gjennomfører også Sametinget et møte med NRL. Videre kan Sametingsrådet avgi en uttalelse i forhold til den fremforhandlede avtalen under rådsmøte i mai/juni.

Sametinget behandlet og avga sitt innspill til forhandlingene om Reindriftsavtalen 2012/2013 i november 2011, og møte mellom Sametinget og LMD ble avholdt 10. januar 2012.

Sametinget fremmet i sitt innspill til Reindriftsavtalen for 2012/2013 forslag som berørte følgende områder:

  • Samarbeid og konsultasjoner med departementet om reindriftspolitikk

  • Virkemiddelordningene i avtalen

  • Reindriftens arealer

  • Rovvilt

  • Avgifter i reindriften

  • Helse

  • Likestilling

  • Markedssituasjonen

  • Reintallstilpasning

1.3 Forhandlingene 2012

Forhandlingene om reindriftsavtalen gjennomføres med basis i gjeldende mål og retningslinjer for reindriftspolitikken som er trukket opp i St. meld. nr. 28 (1991-1992), En bærekraftig reindrift, og Stortingets behandling av denne, jf Innst S nr 167 (1991-1992). Videre er forhandlingene basert på Stortingets behandling av de siste års reindriftsavtaler og budsjettproposisjoner, samt den situasjonen man står overfor i næringen.

Forhandlingene om Reindriftsavtalen 2012/2013 startet 9. januar 2012 ved at NRL overleverte sitt krav til Staten. Kravet hadde en økonomisk ramme på 130,6 mill. kroner, en økning på 28,6 mill. kroner i forhold til gjeldende oppgjør på 102,0 mill. kroner. NRL krevde en økning av bevilgningene til Reindriftens utviklingsfond (RUF) med 7,2 mill. kroner, for de direkte tilskuddene med 21,0 mill. kroner, samt en økning av organisasjonstilskuddet med 0,4 mill. kroner.

Under RUF ble det fremmet krav om en avsetning på 8,0 mill. kroner til videreføring av VSP-rein. Når det gjelder konfliktforebyggende tiltak, innebar kravet en økning på 0,3 mill. kroner til 1,7 mill. kroner. Videre krevde NRL bl.a. en avsetning på 4,1 mill. kroner til markedstiltak, 1,2 mill. kroner til en delfinansiering av to prosjekter som NRL er delaktige i, samt etablering av gunstige låne- og etableringsordninger. NRL viste til at dette vil være særlig viktig for ungdom i etableringsfasen, og for å sikre rekrutteringen i reindriften. I den sammenheng fremhevet NRL behovet for en prioritering av tiltak som stimulerer til utdanning og fortsatt deltagelse i reindriften. Bortsett fra enkelte justeringer, ble det foreslått en videreføring av de øvrige ordningene som sorterer under RUF.

Med enkelte justeringer og betydelige satsøkninger ble de kostnadssenkende og direkte tilskuddene foreslått videreført, men med en større grad av differensiering mellom reinbeiteområdene. Konkret ble det foreslått et eget tilskudd til reinbeiteområder med lav produktivitet som erstatning for dagens kalveslaktetilskudd. Dette gjaldt Troms, Nordland og Nord-Trøndelag. Særskilt tilskudd i Vest-Finnmark ble foreslått videreført, men slakteuttaket skulle nå skje i tråd med vedtatte bruksregler. Videre ble fraktilskuddet foreslått endret slik at satsen økte med avstanden mellom slakteanlegg til fryseanlegg.

Bevilgningen til organisasjonstilskuddet ble foreslått økt som følge av et ønske om større aktivitet innenfor informasjon og kursvirksomhet for egne medlemmer, økte kostnader i forbindelse med gjennomføring av konsultasjoner, samt stor aktivitet i Markedsutvalget.

NRL fremmet også en rekke krav som formelt sett ligger på utsiden av forhandlingene. Dette omfattet bl.a. problemstillinger knyttet til rovviltpolitikken, grensegjerde mellom Norge og Finland, skatter og avgifter i reindriften, sikring av reindriftens arealer, samt bevilgning av midler til de distriktene som er utelukket fra vinterbeiter i Sverige, på bakgrunn av at ny Norsk-svensk reinbeitekonvensjon ennå ikke er iverksatt.

Staten la fram sitt tilbud den 31. januar 2012. Tilbudet hadde en økonomisk ramme for Reindriftsavtalen 2012/2013 på 102,0 mill kroner. Dette var tilsvarende ramme som for inneværende oppgjør etter vedtatt budsjett for 2012. I tilbudet ble det lagt hovedvekt på å stimulere til markedsrettet produksjon og verdiskaping. På denne måten var tilbudet særlig innrettet mot reindriftsutøvere som har reindrift som hovednæring. I tillegg ble tiltak som bidrar til en rask oppfølging av Landbruks- og matmeldingen særlig prioritert.

I tilbudet ble Statens satsingsområder i forhandlingene om Reindriftsavtalen 2012/2013 beskrevet. Ett sentralt satsingsområde var å bruke økonomiske virkemidler for å følge opp godkjente bruksregler, herunder særskilt oppfølging av siidaer i distrikter med et for høyt reintall i forhold til det godkjente. Videre ble det vist til at oppfølgingen av bruksreglene vil kreve et økt uttak av slakterein. Med dette som utgangspunkt understreket Staten viktigheten av en særlig prioritering av tiltak som bidrar til økt slakting og omsetning av reinkjøtt, samt at arbeidet med å gjenopprette reindriftens positive markedssituasjon prioriteres. I tillegg ble det understreket at man i dette arbeidet sikrer at virkemidlene over reindriftsavtalen samordnes slik at man på en mest mulig effektiv måte når de fastsatte mål.

Et annet satsingsområde var å benytte forhandlingene til en rask oppfølging av de reindriftspolitiske tiltakene som ligger i Meld. St. 9 (2011-2012) “Velkommen til bords”. Dette gjelder bl.a. forsterkning av næringsaspektet i de reindriftspolitiske virkemidlene, evaluering av dagens tilskuddsystem, økt satsing på reiselivsbasert næringsvirksomhet i reindriften, samt etablering av et program for læringsbaserte tjenester i reindriften.

I sitt krav hadde NRL en rekke tiltak som skulle sikre smidige generasjonsoverganger og rekrutteringen til næringen. Staten viste til at, i motsetning til andre primærnæringer, har reindriften i dag ikke et generelt rekrutteringsproblem. Dette er særlig fremtredende i Finnmark. I den forbindelse ble det vist til at det er et gjennomgående trekk at mange fortsetter å eie rein selv om man har sin hovedinntekt utenfor næringen, og at reindriftens Totalregnskap viser at næringsinntekten er lavest i de områder der en større andel av flokken eies av personer som ikke har reindrift som hovedvirksomhet. Staten understreket at dette er en utvikling som ikke bidrar til økonomisk bærekraft i næringen. Videre viste Staten til at distriktenes oppfølging av bruksreglene vil innebære at flere av de som eier rein må ut av næringen. Med bakgrunn i dette, samt det forhold at det i dag i hovedsak ikke foreligger et rekrutteringsproblem i næringen, understreket Staten at det verken er ønskelig å prioritere nye, eller å forsterke gjeldende virkemidler knyttet til rekruttering.

Under fremleggingen av tilbudet ble NRL orientert om at finansiering av tiltak for distrikt som er forhindret fra å bruke vinterbeiter i Sverige fordi Norsk-svensk reinbeitekonvensjon ikke er operativ, løses utenom Reindriftsavtalen 2012/2013. For å sikre driftsgrunnlaget for disse distriktene også vinteren 2011/2012, ble det orientert om at Landbruks- og matdepartementet vil foreslå en omdisponering på 0,5 mill. kroner til fôring og andre nødvendige tiltak fra kapittel 1147 post 71 til kapittel 1151 post 51 i 2012.

I tillegg ble NRL orientert om at reindriftsfradraget er endret tilsvarende som jordbruksfradraget. Endringene innebærer at reindriftsfradraget økes fra 54.200 kroner til 63.500 kroner, og maksimalt fradrag økes fra 142.000 kroner til 166.400 kroner. Reindriftsfradragets prosentsats økes fra 32 pst. til 38 pst, samt at endringene er gjeldende fra og med 2012. Videre at reindriftsutøverne vil bli gitt rett til fradrag for inngående merverdiavgift som faktureres reinbeitedistriktene for fellesanskaffelser av bl.a. gjerder og anlegg.

Etter at krav og tilbud var framlagt, ble det gjennomført tre forhandlingsrunder.

Forhandlingene ble sluttført den 23. februar 2012. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 104,5 mill. kroner. Dette er en økning på 2,5 mill kroner i forhold til gjeldende oppgjør.

Reindriftsavtalen 2012/2013 sitt hovedmål er å legge til rette for økt markedsrettet produksjon og verdiskaping. Avtalen innebærer at de produksjonsavhengige tilskuddene i det vesentligste videreføres. Denne videreføringen legger til rette for økt slakting og produksjon, samtidig som den skaper en forutsigbarhet for den enkelte reindriftsutøver.

Avtalen innebærer en avvikling av VSP-rein, og etablering av et nytt program for reindriften tilsvarende Lokalmatprogrammet innenfor jordbruksavtalen. Det nye programmet skal være tilpasset reinbedriftenes utfordringer. Samtidig skal reiselivsbasert næringsutvikling i reindriften, samt samarbeidstiltak mellom reindriften og foredlingsbedrifter inngå i programmet.

Partene er også blitt enige om å etablere en egen ordning for lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften. Avtalepartene ser på lærings- og omsorgsbaserte tjenester også som et næringsrettet tiltak og en mulighet for reindriften til økt inntjening. I tillegg vil en slik ordning bidra til å bygge et positivt omdømme omkring reindriften. Ordningen skal være tilpasset næringens kultur- og særegenhet.

Den fremforhandlede avtalen gir grunnlag for en fortsatt positiv utvikling av reindriften. Samtidig underbygger den fremforhandlede avtalen den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et mer næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet.

I tillegg til selve avtalen, vises det i sluttprotokollen til at det er bevilget 2,5 mill. kroner over kapittel 1147 til finansiering av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt i 2012. Det er enighet om at regelverket for radioaktivitetstiltak i slaktesesongen 2012/2013 fastsettes etter de samme prosedyrer som forskriftene etter reindriftsavtalen.

Som vedlegg til proposisjonen følger Reindriftsavtalen for 2012/2013, sluttprotokollen til avtalen og en oversikt over fordelingen av avtalemidlene.

Til dokumentets forside