Forsiden

Prop. 123 S (2010–2011)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, undertegnet i Lisboa 10. mars 2011

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 10. mars 2011 ble det i Lisboa undertegnet en ny avtale til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 25. februar 2011. Norges ambassadør i Lisboa, Inga Magistad, undertegnet avtalen på vegne av Norge, og Portugals statssekretær for skattesaker, Sérgio Trigo Tavares Vasques, undertegnet på vegne av Portugal.

Gjeldende avtale mellom Norge og Portugal er fra 1970, og har i lengre tid vært moden for reforhandling. Etter anmodning fra norske myndigheter ble det i 2008 innledet forhandlinger i Lisboa om inngåelse av en ny skatteavtale mellom Norge og Portugal. Ved avslutningen av denne ene forhandlingsrunden ble utkastet til avtale parafert i juli 2008. Den norske delegasjonen ble ledet av avdelingsdirektør Per Olav Gjesti, Finansdepartementet.

Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler i de senere årene. Avtalen inneholder imidlertid enkelte avvik fra dette mønsteret og utvider på visse områder kildestatens beskatningsadgang.

Avtalen er inngått på norsk, portugisisk og engelsk. Som vedlegg følger avtalen på norsk og engelsk.