Prop. 140 S (2010–2011)

Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India, undertegnet i New Delhi 2. februar 2011

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 2. februar 2011 ble det i New Delhi undertegnet en skatteavtale mellom Norge og India. Formålet med avtalen er å forhindre dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt og formue, samt å forebygge skatteunndragelse. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 15. januar 2010. Avtalen ble på vegne av Norge undertegnet av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland, og på vegne av India av finansminister Pranab Mukherjee.

Gjeldende skatteavtale mellom Norge og India ble undertegnet 31. desember 1986, og det har i lengre tid vært behov for revisjon av avtalen.

Etter anmodning fra norske myndigheter ble det innledet forhandlinger om en ny skatteavtale i New Delhi høsten 2007. En tredje og siste forhandlingsrunde fant sted i New Delhi, og ved avslutningen av forhandlingene ble et utkast til ny avtale parafert 15. januar 2009. Den norske delegasjonen ble i siste runde ledet av ekspedisjonssjef Odd Hengsle, Finansdepartementet.

Avtalen vil tre i kraft når begge stater har gitt hverandre melding om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er gjennomført for at avtalen kan tre i kraft. Avtalen får virkning i begge stater fra og med det inntektsåret som følger etter det året avtalen trer i kraft. Fra samme tidspunkt opphører gjeldende avtale å ha virkning.