Proposisjoner til Stortinget

Prop. 18 L (2012–2013)

Endringar i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret)

Endringar i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget