Prop. 184 L (2012–2013)

Prop. 184 L

(2012–2013)
Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)

Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 9. august 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Følg proposisjonen på Stortinget