Prop. 92 L (2012–2013)

Endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Til innhaldsliste

Tilråing

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfestar:

Stortinget vert bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i straffegjennomføringsloven mv. i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet