Prop. 92 L (2012–2013)

Endringar i straffegjennomføringsloven mv.

Til innhaldsliste

16 Einskilde språklege endringar

Departementet har, i samband med revisjon av lovverket om straffegjennomføring, funne grunn til å foreslå einskilde språklege endringar i nokre av føresegene som er behandla i proposisjonen her. Dette gjeld straffeloven § 54 nr. 2 fyrste ledd og straffegjennomføringsloven § 58 andre ledd. Endringane er av reint språkleg karakter, og har ikkje vore på høyring, da dette må reknast som openbert ikkje naudsynt.

Til forsida av dokumentet