Prop. 1 S (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 — Utgiftskapitler: 1300–1380 Inntektskapitler: 4300–4380, 5577, 5611, 5618, 5619, 5622, 5623 og 5624

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Samferdselsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2015–2016) statsbudsjettet for budsjettåret 2016 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1300–1380, 4300–4380, 5577, 5611, 5618, 5619, 5622, 5623 og 5624

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Administrasjon m.m.

1300

Samferdselsdepartementet

01

Driftsutgifter

173 700 000

21

Spesielle driftsutgifter – utredninger, modernisering av transportsektoren

24 300 000

30

Miljø-/oljevernbase i Lofoten/Vesterålen

41 100 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

42 800 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

49 100 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

3 000 000

74

Tilskudd til Redningsselskapet

83 500 000

417 500 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

20 700 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

140 300 000

161 000 000

Sum Administrasjon m.m.

578 500 000

Luftfartsformål

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311, post 71

766 400 000

766 400 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres, kan nyttes under kap. 1310, post 70

28 500 000

28 500 000

1313

Luftfartstilsynet

01

Driftsutgifter

194 500 000

194 500 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

01

Driftsutgifter

63 500 000

63 500 000

Sum Luftfartsformål

1 052 900 000

Vegformål

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72

11 063 000 000

26

Vegtilsyn

16 800 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

458 100 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72

14 878 000 000

31

Skredsikring riksveger, kan overføres, kan nyttes under post 30

662 700 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

339 900 000

35

Vegutbygging i Bjørvika, kan overføres

25 700 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

540 000 000

37

E6 vest for Alta, kan overføres

357 600 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

192 500 000

62

Skredsikring fylkesveger, kan overføres

596 000 000

63

Tilskudd til gang- og sykkelveger

87 500 000

72

Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30

983 600 000

30 201 400 000

1321

Utbyggingselskap for veg

70

Tilskudd utbyggingsselskap for veg

1 000 000 000

86

Driftskreditt

300 000 000

1 300 000 000

Sum Vegformål

31 501 400 000

Særskilte transporttiltak

1330

Særskilte transporttiltak

60

Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres

32 200 000

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene, kan overføres

1 105 000 000

63

Særskilt tilskudd til Fornebubanen

100 000 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes

731 500 000

75

Rentekompensasjon for bompengelån

400 000 000

2 368 700 000

1331

Infrastrukturfond

95

Innskudd av fondskapital

30 000 000 000

30 000 000 000

Sum Særskilte transporttiltak

32 368 700 000

Jernbaneformål

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30

8 143 100 000

25

Drift og vedlikehold av Gardermobanen, kan overføres

140 300 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23

5 549 600 000

31

Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, kan overføres

4 113 300 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

31 000 000

17 977 300 000

1351

Persontransport med tog

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

3 208 500 000

3 208 500 000

1354

Statens jernbanetilsyn

01

Driftsutgifter

62 100 000

21

Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

16 500 000

78 600 000

Sum Jernbaneformål

21 264 400 000

Kystforvaltning

1360

Kystverket

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 722 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

62 000 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

553 200 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

49 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 01

197 300 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

20 500 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

10 300 000

2 615 400 000

1361

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

01

Driftsutgifter

61 800 000

61 800 000

Sum Kystforvaltning

2 677 200 000

Post og telekommunikasjoner

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

403 000 000

403 000 000

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

01

Driftsutgifter

168 900 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

10 700 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

78 000 000

71

Tilskudd til bredbåndsutbygging, kan overføres

51 500 000

309 100 000

Sum Post og telekommunikasjoner

712 100 000

Sum departementets utgifter

90 155 200 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Samferdselsdepartementet

4300

Samferdselsdepartementet

01

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 600 000

2 600 000

4312

Oslo Lufthavn AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

444 400 000

4313

Luftfartstilsynet

01

Gebyrinntekter

129 700 000

129 700 000

4320

Statens vegvesen

01

Salgsinntekter m.m.

183 300 000

02

Diverse gebyrer

358 000 000

03

Refusjoner fra forsikringsselskaper

102 800 000

644 100 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

25 000 000

25 000 000

4331

Infrastrukturfond

85

Avkastning infrastrukturfond

1 579 000 000

1 579 000 000

4350

Jernbaneverket

01

Kjørevegsavgift

44 000 000

02

Salg av utstyr og tjenester mv.

271 900 000

03

Betaling for bruk av godsterminaler

11 100 000

06

Videresalg av elektrisitet til togdrift

233 200 000

07

Betaling for bruk av Gardermobanen

140 300 000

700 500 000

4354

Statens jernbanetilsyn

01

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og tivoli og fornøyelsesparker

13 700 000

13 700 000

4360

Kystverket

02

Andre inntekter

11 400 000

11 400 000

4361

Samfunnet Jan Mayen og Loran C

07

Refusjoner og andre utgifter

5 500 000

5 500 000

4380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

01

Diverse gebyrer

178 200 000

178 200 000

5577

Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

74

Sektoravgifter Kystverket

749 000 000

749 000 000

Sum Samferdselsdepartementet

4 483 100 000

Renter og utbytte mv.

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

425 000 000

425 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

220 000 000

220 000 000

5619

Renter av lån til Oslo Lufthavn AS

80

Renter

74 000 000

74 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

500 000 000

500 000 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte

8 300 000

8 300 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

28 000 000

28 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

1 255 300 000

Sum departementets inntekter

5 738 400 000

Samferdselsdepartementets alminnelige fullmakter

Fullmakt til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan:

Overskride bevilgningen på

Mot tilsvarende merinntekt under

kap. 1313 post 01

kap. 4313 post 02

kap. 1320 postene 23, 30 og 72

kap. 4320 postene 01, 02 og 03

kap. 1350 post 23

kap. 4350 postene 01, 02, 03 og 06

kap. 1350 post 25

kap. 4350 post 07

kap. 1350 post 30

kap. 4350 postene 02 og 37

kap. 1354 post 21

kap. 4354 post 01

kap. 1360 postene 01 og 45

kap. 4360 post 02 og kap. 5577 post 74

kap. 1361 post 01

kap. 4361 post 07

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 1. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4360, post 02 til følgende formål under kap. 1360, post 30:

  1. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget.

  2. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner under kap. 1360, post 30.

III

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 1360 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kroner pr. aksjon dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensing uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

IV

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

23, 25 og 30

Drift, vedlikehold og investeringer

1 000 mill. kroner

1360

Kystverket

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

88 mill. kroner

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1350

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen

10 mill. kroner

VI

Fullmakt til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan inngå avtaler om forskuttering av midler utover gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Ramme for samlede, løpende refusjonsforpliktelser

1320

Statens vegvesen

30, 31, 36 og 37

Investeringer, riksveg

3 500 mill. kroner

1350

Jernbaneverket

30

Investeringer i linjen

200 mill. kroner

Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning.

VII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan:

starte opp disse investeringsprosjektene:

innenfor en kostnadsramme på:

Rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand

639 mill. kroner

E16 Øye – Eidsbru

772 mill. kroner

Rv 77 Tjernfjellet

555 mill. kroner

E6 Tana bru

636 mill. kroner

Fullmaktene gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for det enkelte prosjekt. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

Gjennomføre dette tidligere godkjente investeringsprosjektet:

Innenfor en endret kostnadsramme på:

E105 Elvenes – Hesseng

724 mill. kroner

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 1. pådra forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor det enkelte prosjekts kostnadsramme for prosjekter som har startet opp før 2016 og er omtalt i Prop. 1 S. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 2. forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

1320

Statens vegvesen

30, 31, 34, 36 og 37

Investeringer, riksveg

4 800 mill. kroner

1350

Jernbaneverket

30 og 34

Investeringer

1 000 mill. kroner

30

Planlegging av nye prosjekter

2 400 mill. kroner

1360

Kystverket

30 og 34

Investeringer

450 mill. kroner

VIII

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan forplikte staten for framtidige budsjettår ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

23 og 34

Drift og vedlikehold

5 900 mill. kroner

2 500 mill. kroner

1350

Jernbaneverket

23, 25 og 34

Drift og vedlikehold

6 000 mill. kroner

2 400 mill. kroner

IX

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for riksvegferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 72 Kjøp av riksvegferjetjenester, slik at samlet ramme for gamle og nye forpliktelser ikke overstiger 12 650 mill. kroner, og slik at forpliktelsene som forfaller hvert år ikke overstiger 1 700 mill. kroner.

Fullmakter til utbyggingselskapet for veg

X

Fullmakt til å inngå avtale med utbyggingsselskapet for veg

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan opprette utbyggingsselskapet for veg og inngå avtale med selskapet om utbygging av fastsatt oppstartsportefølje.

XI

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for utbyggingsselskapet for veg

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning på kap. 1321 Utbyggingsselskap for veg, post 70 Tilskudd til utbyggingsselskap for veg, likevel slik at samlet ramme for forpliktelser ikke overstiger 20 000 mill. kroner og årlige forpliktelser ikke overstiger 5 000 mill. kroner.

XII

Fullmakt til å aktivere driftskreditt til utbyggingsselskapet for veg i statens kapitalregnskap

Stortinget samtykker i at driftskredittrammen til utbyggingsselskapet for veg aktiveres i statens kapitalregnskap.

Andre fullmakter

XIII

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

XIV

Investeringsramme for transporttiltak i fylkene

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 3 000 mill. kroner over kap. 1320 Statens vegvesen, post 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene.

XV

Oslopakke 3

Stortinget samtykker i at Fjellinjen AS i 2016 får fullmakt til å ta opp lån på inntil 400 mill. kroner i tråd med vilkårene i omtalen under programkategori 21.30 Vegformål i Prop. 1 S (2015–2016).

XVI

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet, for det materiellet som inngår i statens trafikkavtale med NSB AS, i 2016 kan:

 1. gi NSB AS en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 6 162 mill. kroner.

 2. gi NSB AS ytterligere restverdigaranti på oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 1 550 mill. kroner knyttet til Gjøvikbanen, Vossabanen og kapasitetsøkning Østlandet. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.

XVII

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 gjennom salg av aksjer eller ved industrielle transaksjoner kan redusere eierskapet i Baneservice AS helt eller delvis.

XVIII

Overføringer til og fra reguleringsfondet

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighets reguleringsfond.

XIX

Innkreving av bompenger

 1. Stortinget samtykker i at bompengeselskapet kan kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet i Hordaland i tråd med vilkårene i denne proposisjonen.

 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå tilleggsavtale med bompengeselskapet for Bergensprogrammet og fastsette nærmere regler for innkrevingen.

Til dokumentets forside