Prop. 10 L (2017–2018)

Endringer i diskrimineringsombudsloven mv.

Proposisjonen inneholder to endringer i diskrimineringsombudsloven, og et lovforslag for å rette opp en inkurie i domstolloven § 163a

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget