Prop. 103 L (2019–2020)

Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet legger fram forslag til en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven som følge av utbrudd av covid-19. Loven viderefører i hovedsak bestemmelsene fra midlertidig forskrift etter koronaloven om tilpasninger i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Loven har som formål å gi rom for nødvendige tilpasninger i situasjonen der deler av samfunnet er stengt og aktiviteter er begrenset. Loven foreslås oppheves 1. november 2020.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget