Prop. 116 L (2018–2019)

Endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende)

I proposisjonen foreslår Arbeids- og sosialdepartementet å endre folketrygdloven, slik at det ved gradering av pleiepenger kan tas hensyn til foreldre som pga nødvendig nattevåk eller beredskap ikke kan arbeide like mye som den tiden barnet har tilsyn av andre skulle tilsi. Departementet foreslår også å endre reglene om sykepenger for selvstendig næringsdrivende, slik at kompensasjonsgraden økes fra 75 til 80 prosent.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget