Prop. 13 L (2016–2017)

Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.)

Sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover foreslås endret. Det foreslås i sosialtjenesteloven en plikt for kommunene å stille vilkår om aktivitet for stønadsmottakere under 30 år. Det foreslås videre endringer i folketrygdloven som utvider retten til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde, endring i § 12-2 fjerde ledd av satsen for rett til uføretrygd for personer med tidligere opptjening i folketrygden, samt enkelte opprettinger og presiseringer. Endring i lov om pensjonsordning for ledsagere i utenrikstjenesten til å omfatte samboere.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget