Proposisjoner til Stortinget

Prop. 141 L (2018–2019)

Endringer i statsborgerloven mv. (tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i statsborgerloven. Det foreslås å videreføre og styrke dagens ordning med forvaltningsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger mv. Det foreslås å innføre fri rettshjelp i form av fritt rettsråd uten behovsprøving ved forvaltningsbehandlingen, og at klagesaker skal behandles i nemndmøte med personlig fremmøte i Utlendingsnemnda. Det foreslås å åpne for at noen flere enn i dag kan få innvilget behovsprøvdfri sakførsel etter unntaksbestemmelsen i rettshjelploven § 16 tredje ledd. Det foreslås at barns statsborgerskap som hovedregel ikke skal kunne tilbakekalles på grunn av feil begått av foreldre eller besteforeldre, og et begrenset unntak som åpner for tilbakekall der den det gjelder etter en konkret vurdering ikke anses å ha sterk tilknytning til riket. Det foreslås videre å lovfeste at norsk statsborgerskap ikke skal tilbakekalles dersom det i betraktning av forholdets alvor og statsborgerens tilknytning til riket, vil være et uforholdsmessig inngrep overfor vedkommende selv eller de nærmeste familiemedlemmene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget