Prop. 151 L (2016–2017)

Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)

I proposisjonen foreslår departementet endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., for å bringe regelverket mer i samsvar med regelverket som gjelder for den tilsvarende pensjonsordningen i Statens pensjonskasse og den praksis som har etablert seg i pensjonsordningen. Blant annet foreslår departementet en lovfesting av kravet om at den enkelte må være medlem i folketrygden, og betaler folketrygdavgift, for å kunne bli medlem i pensjonsordningen. Departementet foreslår en presisering i bestemmelsene i folketrygdloven § 13-12 om innsattes yrkesskadedekning i forbindelse med opplæring og undervisning. Øvrige lovforslag består av opprettinger, presiseringer og lovtekniske endringer i folketrygdloven, samordningsloven, lov om Statens pensjonskasse, lov om innkreving av underholdsbidrag mv. og arbeidsmiljøloven.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget