Prop. 28 L (2020–2021)

Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Proposisjonen inneholder forslag om forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven fram til 1. juni 2021. De midlertidige hjemlene i helseberedskapsloven gir blant annet adgang til å kunne videreføre bestemmelsene i forskrift 6. mars 2020 nr. 239 om tiltak for å sikre tilgangen til legemidler som følge av utbruddet av koronaviruset. Departementet anser det som overveiende sannsynlig at tiltakene som er iverksatt for å sikre tilgang til medisinsk utstyr, personlig verneutstyr og næringsmidler med hjemmel i de midlertidige hjemlene i helseberedskapsloven vil være nødvendige også etter 1. januar 2021. Videre gir de midlertidige hjemlene hjemmel for å gjøre unntak fra rettighetene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 2 og korresponderende pliktbestemmelser. Det er stor usikkerhet om utviklingen av pandemien framover og endringene i smittesituasjonen vil kunne oppstå raskt. Det kan derfor oppstå større endringer i smittesituasjonen etter 1. januar 2021 som gjør det være nødvendig å foreta tilpasninger i og unntak fra pasient- og brukerrettighetsloven slik at helse- og omsorgstjenesten får et større handlingsrom til å utnytte de tilgjengelige ressursene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget