Proposisjoner til Stortinget

Prop. 32 L (2021–2022)

Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

I proposisjonen legger departementet fram forslag om forlengelse av et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon fra Statens pensjonskasse, Pensjonsordning for apotekvirksomhet og Pensjonsordning for sykepleiere som følge av covid-19. Departementet foreslår en forlengelse til 1. juli 2022.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget