Prop. 37 L (2023–2024)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (styrket insentiv til å jobbe lenger)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en justering i regelverket for levealdersjustering av alderspensjon (brutto tjenestepensjon) som samordnes med ny folketrygd for personer født i årene fra 1954 til og med 1962. Endringene vil styrke insentivene til utsatt avgang fra arbeidslivet for personer født i disse årskullene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget