Prop. 4 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving av forordning (EF) nr. 1228/20032 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass og om oppheving av forordning (EF) nr. 1775/20053, rettet ved EUT L 229 av 1.9.2009, s. 29, og EUT L 309 av 24.11.2009, s. 87, i skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 4) Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk kraft og om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/20094 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 5) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF5 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving av direktiv 2003/55/EF6 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 7) Kommisjonsbeslutning 2010/685/EU av 10. november 2010 om endring av kapittel 3 i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass7 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 8) Kommisjonsbeslutning 2012/490/EU av 24. august 2012 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass8 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 9) Forordning (EF) nr. 714/2009 opphever europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/20039, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 10) Forordning (EF) nr. 715/2009 opphever europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1775/200510, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 11) Direktiv 2009/72/EF opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF11, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 12) Direktiv 2009/73/EF opphever europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF12, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 13) Kommisjonsbeslutning 2011/280/EU13 opphever kommisjonsbeslutning 2003/796/EF14, som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen.

 • 14) EFTA-statenes operatører av overføringsnett skal ikke anses som tredjestatsoperatører i forbindelse med ENTSO for elektrisk kraft og ENTSO for gass.

 • 15) EØS-avtalens vedlegg IV bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg IV gjøres følgende endringer:

 • 1. Teksten i nr. 20 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1228/2003) skal lyde:

  «32009 R 0714: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving av forordning (EF) nr. 1228/2003 (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15), endret ved:

  • 32013 R 0543: Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 (EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

   • a) I artikkel 3 nr. 3 og artikkel 15 nr. 6 skal ordet «Kommisjonen» for EFTA-statene forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

   • b) Bestemmelsene om bindende beslutninger fra Byrået, omhandlet i artikkel 17 nr. 5, skal erstattes av følgende bestemmelser i saker som involverer en EFTA-stat:

    • «i) I saker som involverer en eller flere EFTA-stater, skal EFTAs overvåkingsorgan gjøre et vedtak rettet til nasjonale reguleringsmyndigheter i den berørte EFTA-staten/de berørte EFTA-statene.

    • ii) Byrået skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og overvåkingsorganets forberedende organer når EFTAs overvåkingsorgan, med hensyn til EFTA-statene, utfører Byråets funksjoner som fastsatt i denne avtale, men skal ikke ha stemmerett.

    • iii) EFTAs overvåkingsorgan skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til Byrået og Byråets forberedende organer, men skal ikke ha stemmerett.

    • iv) Byrået og EFTAs overvåkingsorgan skal samarbeide tett når de vedtar beslutninger, uttalelser og anbefalinger.

     EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal uten unødig opphold gjøres på bakgrunn av utkast utarbeidet av Byrået på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

     Når Byrået utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med denne forordning, skal det underrette EFTAs overvåkingsorgan. Sistnevnte skal angi den fristen de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene har til å komme med sine synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og mulige følger.

     Nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene kan anmode om at EFTAs overvåkingsorgan tar sitt vedtak opp til ny vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal videresende en slik anmodning til Byrået. I slike tilfeller skal Byrået vurdere å utarbeide et nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan og svare uten unødig opphold.

     Dersom Byrået endrer, opphever eller tilbakekaller en parallell beslutning til det vedtak som er gjort av EFTAs overvåkingsorgan, skal Byrået, uten unødig opphold, utarbeide et utkast med samme virkning for EFTAs overvåkingsorgan.

    • v) Dersom det oppstår uenighet mellom Byrået og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til håndheving av disse bestemmelsene, skal Byråets direktør og EFTAs overvåkingsorgans kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten unødig opphold komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, kan Byråets direktør eller EFTAs overvåkingsorgans kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i denne avtale som skal få tilsvarende anvendelse. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden15 kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i denne avtale.

    • vi) EFTA-statene eller en fysisk eller juridisk person kan reise sak for EFTA-domstolen mot et vedtak av EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 36 og 37 i overvåkings- og domstolsavtalen.».

   • c) I artikkel 20 tilføyes følgende:

    «En anmodning fra Kommisjonen med hensyn til opplysningene nevnt i artikkel 20 nr. 2 og 5 skal, for EFTA-statene, framsettes av EFTAs overvåkingsorgan til de berørte foretakene.».

   • d) I artikkel 22 nr. 2 tilføyes følgende:

    «Oppgavene i artikkel 22 nr. 2 skal for de berørte foretakene i EFTA-statene utføres av EFTAs overvåkingsorgan.».

   • e) I artikkel 23 tilføyes følgende:

    «Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen omhandlet i artikkel 23, men skal ikke ha stemmerett.»»

 • 2. Teksten i nr. 22 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/54/EF) skal lyde:

  «32009 L 0072: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/72/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for elektrisk kraft og om oppheving av direktiv 2003/54/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55).

  Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Henvisninger til bestemmelsene i traktaten skal forstås som henvisninger til de tilsvarende bestemmelsene i EØS-avtalen.

  • b) Direktivet får ikke anvendelse for strømkabler og tilknyttede anlegg fra et tilkoplingspunkt på land til anlegg for petroleumsproduksjon.

  • c) Artikkel 7 nr. 2 bokstav j) får ikke anvendelse for EFTA-statene.

  • d) Artikkel 9 nr. 1 får anvendelse for EFTA-statene ett år etter at EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 trådte i kraft.

  • e) I artikkel 10 nr. 7 skal ordet «Kommisjonen» for EFTA-statene forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

  • f) Artikkel 11 nr. 3 bokstav b), artikkel 11 nr. 5 bokstav b) og artikkel 11 nr. 7 får ikke anvendelse for EFTA-statene.

  • g) I artikkel 37 nr. 1 bokstav d) skal ordet «Byrået» erstattes med ordene «EFTAs overvåkingsorgan».

  • h) Artikkel 37 nr. 1 bokstav s) får ikke anvendelse for EFTA-statene.

  • i) I artikkel 40 nr. 1 skal ordet «Kommisjonen» for EFTA-statene forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

  • j) Artikkel 44 nr. 2 skal lyde:

   «Artikkel 9 får ikke anvendelse for Kypros, Luxembourg, Malta, Liechtenstein og/eller Island. I tillegg får artikkel 26, 32 og 33 ikke anvendelse for Malta.

   Dersom Island kan påvise, etter at denne beslutning trådte i kraft, at det foreligger betydelige problemer med driften av sine systemer, kan Island anmode om unntak fra artikkel 26, 32 og 33, og dette kan innvilges av EFTAs overvåkingsorgan. EFTAs overvåkingsorgan skal underrette EFTA-statene og Kommisjonen om slike anmodninger før det gjøres vedtak om dem, samtidig som hensynet til fortrolige opplysninger ivaretas. Nevnte vedtak skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.».

  • k) Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen opprettet ved artikkel 46, men skal ikke ha stemmerett.».

 • 3. Teksten i nr. 23 (europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/55/EF) skal lyde:

  «32009 L 0073: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/73/EF av 13. juli 2009 om felles regler for det indre marked for naturgass og om oppheving av direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94).

  Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Henvisninger til bestemmelsene i traktaten skal forstås som henvisninger til de tilsvarende bestemmelsene i EØS-avtalen.

  • b) Dette direktiv får ikke anvendelse for Island.

  • c) I artikkel 2 nr. 11 tilføyes følgende:

   ««LNG-anlegg» skal ikke omfatte anlegg for omdanning av naturgass til væske som skjer innenfor rammen av et offshore olje- eller gassproduksjonsprosjekt, som anlegget på Melkøya.».

  • d) I artikkel 2 nr. 12 tilføyes følgende:

   «operatør av LNG-nett» skal ikke omfatte operatører av anlegg for omdanning av naturgass til væske som skjer innenfor rammen av et offshore olje- eller gassproduksjonsprosjekt, som anlegget på Melkøya.».

  • e) Artikkel 6 får ikke anvendelse for EFTA-statene.

  • f) I artikkel 10 nr. 7 skal ordet «Kommisjonen» for EFTA-statene forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

  • g) Artikkel 11 nr. 3 bokstav b), artikkel 11 nr. 5 bokstav b) og artikkel 11 nr. 7 får ikke anvendelse for EFTA-statene.

  • h) Bestemmelsene om bindende beslutninger fra Byrået, omhandlet i artikkel 36 nr. 4 tredje underledd, skal erstattes av følgende bestemmelser i saker som involverer en EFTA-stat:

   • «i) I saker som involverer en eller flere EFTA-stater, skal EFTAs overvåkingsorgan gjøre et vedtak rettet til nasjonale reguleringsmyndigheter i den berørte EFTA-staten/de berørte EFTA-statene.

   • ii) Byrået skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og overvåkingsorganets forberedende organer når EFTAs overvåkingsorgan, med hensyn til EFTA-statene, utfører Byråets funksjoner som fastsatt i denne avtale, men skal ikke ha stemmerett.

   • iii) EFTAs overvåkingsorgan skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til Byrået og Byråets forberedende organer, men skal ikke ha stemmerett.

   • iv) Byrået og EFTAs overvåkingsorgan skal samarbeide tett når de vedtar beslutninger, uttalelser og anbefalinger.

    EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal uten unødig opphold gjøres på bakgrunn av utkast utarbeidet av Byrået på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

    Når Byrået utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med dette direktiv, skal det underrette EFTAs overvåkingsorgan. Sistnevnte skal angi den fristen de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene har til å komme med sine synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og mulige følger.

    Nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene kan anmode om at EFTAs overvåkingsorgan tar sitt vedtak opp til ny vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal videresende en slik anmodning til Byrået. I slike tilfeller skal Byrået vurdere å utarbeide et nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan og svare uten unødig opphold.

    Dersom Byrået endrer, opphever eller tilbakekaller en parallell beslutning til det vedtak som er gjort av EFTAs overvåkingsorgan, skal Byrået, uten unødig opphold, utarbeide et utkast med samme virkning for EFTAs overvåkingsorgan.

   • v) Dersom det oppstår uenighet mellom Byrået og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til håndheving av disse bestemmelsene, skal Byråets direktør og EFTAs overvåkingsorgans kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten unødig opphold komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, kan Byråets direktør eller EFTAs overvåkingsorgans kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i denne avtale som skal få tilsvarende anvendelse. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden16 kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i denne avtale.

   • vi) EFTA-statene eller en fysisk eller juridisk person kan reise sak for EFTA-domstolen mot et vedtak av EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 36 og 37 i overvåkings- og domstolsavtalen.».

  • i) I artikkel 36 nr. 8 og 9 skal ordet «Kommisjonen» for EFTA-statene forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

  • j) I artikkel 41 nr. 1 bokstav d) skal ordet «Byrået» erstattes med ordene «EFTAs overvåkingsorgan».

  • k) I artikkel 44 nr. 1 og artikkel 49 nr. 4 og 5 skal ordet «Kommisjonen» for EFTA-statene forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

  • l) I artikkel 49 nr. 5 tilføyes følgende:

   «Følgende geografisk avgrensede områder i Norge skal være unntatt fra artikkel 24, 31 og 32 i høyst 20 år etter at EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 trådte i kraft:

   • i) Jæren og Ryfylke,

   • ii) Hordaland.

    Behovet for fortsatt unntak skal avgjøres av norske reguleringsmyndigheter hvert femte år etter at EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 trådte i kraft, idet det tas hensyn til kriteriene i denne artikkel. Norske reguleringsmyndigheter skal underrette EØS-komiteen og EFTAs overvåkingsorgan om sin beslutning og vurderingen som ligger til grunn for beslutningen. EFTAs overvåkingsorgan kan innen to måneder etter at den har mottatt beslutningen, gjøre et vedtak for å kreve at norske reguleringsmyndigheter endrer eller tilbakekaller sin beslutning. Denne perioden kan forlenges med samtykke fra både EFTAs overvåkingsorgan og norske reguleringsmyndigheter. Norske reguleringsmyndigheter skal rette seg etter EFTAs overvåkingsorgans vedtak innen en måned og skal underrette EØS-komiteen og EFTAs overvåkingsorgan om dette.».

  • m) Artikkel 49 nr. 6 skal lyde:

   «Artikkel 9 får ikke anvendelse for Kypros, Luxembourg, Malta og/eller Liechtenstein.».

  • n) Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen opprettet ved artikkel 51, men skal ikke ha stemmerett.».

 • 4. Teksten i nr. 27 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1775/2005) skal lyde:

  «32009 R 0715: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 715/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass og om oppheving av forordning (EF) nr. 1775/2005 (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36), rettet ved EUT L 229 av 1.9.2009, s. 29, og EUT L 309 av 24.11.2009, s. 87, endret ved:

  • – 32010 D 0685: Kommisjonsbeslutning 2010/685/EU av 10. november 2010 (EUT L 293 av 11.11.2010, s. 67),

  • – 32012 D 0490: Kommisjonsbeslutning 2012/490/EU av 24. august 2012 (EUT L 231 av 28.8.2012, s. 16).

   Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) Denne forordning får ikke anvendelse for Island.

  • b) I artikkel 3 nr. 3 og artikkel 20 skal ordet «Kommisjonen» for EFTA-statene forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».

  • c) Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen omhandlet i artikkel 28, men skal ikke ha stemmerett.

  • d) I artikkel 30 skal ordet «Kommisjonen» for EFTA-statene forstås som «EFTAs overvåkingsorgan».»

 • 5. Etter nr. 46 (kommisjonsbeslutning 2013/114/EU) skal nytt nr. 47 lyde:

  «47. 32009 R 0713: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1).

  Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

  • a) De nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene skal delta full ut i arbeidet til Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter, heretter kalt Byrået, og alle forberedende organer, herunder Byråets arbeidsgrupper, komiteer og innsatsgrupper, styre og reguleringsråd, men skal ikke ha stemmerett.

  • b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS-avtalens protokoll 1, skal ordet «medlemsstat(er)» i forordningen forstås å omfatte, i tillegg til betydningen i forordningen, EFTA-statene.

  • c) Med hensyn til EFTA-statene skal Byrået, slik og når det er hensiktsmessig, bistå EFTAs overvåkingsorgan eller eventuelt Den faste komité i utførelsen av deres respektive oppgaver.

  • d) Bestemmelsene om bindende beslutninger fra Byrået, omhandlet i artikkel 7, 8 og 9, skal erstattes av følgende bestemmelser i saker som involverer en EFTA-stat:

   • i) I saker som involverer en eller flere EFTA-stater, skal EFTAs overvåkingsorgan gjøre et vedtak rettet til nasjonale reguleringsmyndigheter i den berørte EFTA-staten/de berørte EFTA-statene.

   • ii) Byrået skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og overvåkingsorganets forberedende organer når EFTAs overvåkingsorgan, med hensyn til EFTA-statene, utfører Byråets funksjoner som fastsatt i denne avtale, men skal ikke ha stemmerett.

   • iii) EFTAs overvåkingsorgan skal ha rett til å delta fullt ut i arbeidet til Byrået og Byråets forberedende organer, men skal ikke ha stemmerett.

   • iv) Byrået og EFTAs overvåkingsorgan skal samarbeide tett når de vedtar beslutninger, uttalelser og anbefalinger.

    EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal uten unødig opphold gjøres på bakgrunn av utkast utarbeidet av Byrået på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.

    Når Byrået utarbeider et utkast for EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med denne forordning, skal det underrette EFTAs overvåkingsorgan. Sistnevnte skal angi den fristen de nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene har til å komme med sine synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor mye saken haster, dens kompleksitet og mulige følger.

    Nasjonale reguleringsmyndigheter i EFTA-statene kan anmode om at EFTAs overvåkingsorgan tar sitt vedtak opp til ny vurdering. EFTAs overvåkingsorgan skal videresende en slik anmodning til Byrået. I slike tilfeller skal Byrået vurdere å utarbeide et nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan og svare uten unødig opphold.

    Dersom Byrået endrer, opphever eller tilbakekaller en parallell beslutning til det vedtak som er gjort av EFTAs overvåkingsorgan, skal Byrået, uten unødig opphold, utarbeide et utkast med samme virkning for EFTAs overvåkingsorgan.

   • v) Dersom det oppstår uenighet mellom Byrået og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til håndheving av disse bestemmelsene, skal Byråets direktør og EFTAs overvåkingsorgans kollegium, idet de tar hensyn til hvor mye saken haster, uten unødig opphold komme sammen på et møte for å komme fram til enighet. Dersom de ikke kommer fram til enighet, kan Byråets direktør eller EFTAs overvåkingsorgans kollegium anmode avtalepartene om å bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal behandle den i samsvar med artikkel 111 i denne avtale som skal få tilsvarende anvendelse. I samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fastsettelse av EØS-komiteens forretningsorden17 kan en avtalepart be om at det uten opphold innkalles til møte dersom det haster meget. Uten hensyn til dette ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget initiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i denne avtale.

   • vi) EFTA-statene eller en fysisk eller juridisk person kan reise sak for EFTA-domstolen mot et vedtak av EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 36 og 37 i overvåkings- og domstolsavtalen.».

  • e) I artikkel 12 tilføyes følgende:

   «EFTA-statenes nasjonale reguleringsmyndigheter skal delta full ut i styret, men skal ikke ha stemmerett. Styrets forretningsorden skal gi EFTA-statenes nasjonale reguleringsmyndigheters deltakelse full virkning.».

  • f) I artikkel 14 tilføyes følgende:

   «EFTA-statenes nasjonale reguleringsmyndigheter skal delta full ut i Byråets reguleringsråd og alle forberedende organer. De skal ikke ha stemmerett i reguleringsrådet. Reguleringsrådets forretningsorden skal gi EFTA-statenes nasjonale reguleringsmyndigheters deltakelse full virkning.».

  • g) Bestemmelsene i artikkel 19 skal lyde:

   «Dersom klagen gjelder en beslutning fra Byrået i en sak der uenigheten også berører nasjonale reguleringsmyndigheter i én eller flere EFTA-stater, skal klageinstansen oppfordre berørte nasjonale reguleringsmyndigheter fra EFTA-staten(e) til å framlegge merknader til underretninger fra parter berørt av klagesaken innen en angitt tidsfrist. De nasjonale reguleringsmyndigheter fra EFTA-staten(e) skal ha rett til å holde muntlige innlegg. Dersom klageinstansen endrer, opphever eller avslutter en parallell beslutning til det vedtak som er gjort av EFTAs overvåkingsorgan, skal Byrået, uten unødig opphold, utarbeide et utkast til beslutning med samme virkning for EFTAs overvåkingsorgan.».

  • h) Bestemmelsene i artikkel 20 får ikke anvendelse i saker som berører en eller flere EFTA-stater.

  • i) I artikkel 21 tilføyes følgende:

   «EFTA-statene skal delta i finansieringen av Byrået. I denne forbindelse får framgangsmåtene fastsatt i EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a) og avtalens protokoll 32 anvendelse.»

  • j) I artikkel 27 tilføyes følgende:

   «EFTA-statene skal innvilge privilegier og immunitet til Byrået tilsvarende de som finnes i protokollen om Den europeiske unions privilegier og immunitet.».

  • k) I artikkel 28 tilføyes følgende:

   «Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn i Den europeiske union, kan statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter tilsettes på kontrakt av Byråets direktør.

   Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og artikkel 85 nr. 3 i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn, skal språkene omhandlet i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1 anses av Byrået, med hensyn til sine ansatte, som et av Unionens språk nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktat om Den europeiske union.»

  • l) I artikkel 30 nr. 1 tilføyes følgende:

   «Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter skal ved anvendelse av denne forordning gjelde for alle Byråets dokumenter som også angår EFTA-statene.».

  • m) I artikkel 32 tilføyes følgende:

   «Representanter fra EFTA-statene skal delta fullt ut i arbeidet til komiteen opprettet ved artikkel 32, men skal ikke ha stemmerett.»»

 • 6. Etter nr. 47 (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 713/2009) skal nytt nr. 48 lyde:

  «48. 32013 R 0543: Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk kraft og om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1).»

 • 7. Teksten i nr. 21 (kommisjonsbeslutning 2003/796/EF) oppheves.

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 713/2009, (EF) nr. 714/2009, (EF) nr. 715/2009, rettet ved EUT L 229 av 1.9.2009, s. 29, og EUT L 309 av 24.11.2009, s. 87, og (EU) nr. 543/2013, direktiv 2009/72/EF og 2009/73/EF og beslutning 2010/685/EU og 2012/490/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 6. mai 2017 eller dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr.18, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 5. mai 2017.

For EØS-komiteen

Claude Maerten

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 1.

2.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.

3.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 36.

4.

EUT L 163 av 15.6.2013, s. 1.

5.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 55.

6.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 94.

7.

EUT L 293 av 11.11.2010, s. 67.

8.

EUT L 231 av 28.8.2012, s. 16.

9.

EUT L 176 av 15.7.2003, s. 1.

10.

EUT L 289 av 3.11.2005, s. 1.

11.

EUT L 176 av 15.7.2003, s. 37.

12.

EUT L 176 av 15.7.2003, s. 57.

13.

EUT L 129 av 17.5.2011, s. 14.

14.

EUT L 296 av 14.11.2003, s. 34.

15.

EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60.

16.

EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60.

17.

EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60.

18.

Forfatningsrettslige krav angitt.

Til dokumentets forside