Prop. 4 S (2017–2018)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken

Til innholdsfortegnelse

10 Kommisjonsforordning (EU) nr. 543/2013 av 14. juni 2013 om innsending og offentliggjøring av opplysninger på markedene for elektrisk kraft og om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 av 13. juli 2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene og om oppheving av forordning (EF) nr. 1228/20031, særlig artikkel 18 nr. 5, og

ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Forordning (EF) nr. 714/2009, særlig artikkel 15 og nr. 5 i retningslinjene for forvaltning og tildeling av tilgjengelig overføringskapasitet i forbindelsesledninger mellom nasjonale nett, som fastsatt i vedlegg I til nevnte forordning, fastsetter krav til operatørene av overføringsnett om å offentliggjøre opplysninger om nettenes tilgjengelighet, kapasitet i forbindelsesledninger over landegrensene og produksjon, last og driftsavbrudd.

 • 2) I henhold til artikkel 4 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1227/2011 av 25. oktober 2011 om integritet og åpenhet på engrosmarkedet for energi2 godkjennes offentliggjøring av innsideinformasjon i samsvar med forordning (EF) nr. 714/2009 eller retningslinjene vedtatt i henhold til den, som samtidig, fullstendig og effektiv offentliggjøring.

 • 3) Tilgjengeligheten av slike opplysninger er avgjørende for at markedsdeltakerne skal kunne treffe effektive beslutninger om produksjon, forbruk og handel. En dypere markedsintegrasjon og den raske utviklingen av uregelmessige fornybare energikilder som vind og sol krever at grunnleggende opplysninger av høy kvalitet om tilbud og etterspørsel som er fullstendige og lett forståelige, offentliggjøres i god tid.

 • 4) Energiforsyningssikkerheten bør også øke når fullstendige grunnleggende opplysninger blir tilgjengelige i god tid. Dette burde gi markedspartene mulighet til å sikre godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel og redusere risikoen for strømstans. Dermed burde operatørene av overføringsnett også få bedre mulighet til å styre sine nett og drive dem under mer forutsigbare og sikrere forhold.

 • 5) Dagens åpenhetstiltak oppfyller ikke helt disse kriteriene. Dessuten er relevante markedsopplysninger ujevnt fordelt blant markedsdeltakerne, og store etablerte aktører har eksklusiv tilgang til opplysninger om egne aktiva slik at nye markedsdeltakere og deltakere uten egne aktiva settes i en ugunstig stilling.

 • 6) Markedsdeltakerne bør få opplysninger om forventet forbruk i god tid. Disse opplysninger bør ajourføres regelmessig og legges fram for ulike tidshorisonter. De faktiske tallene for det forventede forbruk bør også gjøres tilgjengelige etter kort tid.

 • 7) Planlagt og ikke-planlagt manglende tilgjengelighet av enheter for produksjon og forbruk av elektrisk kraft er blant de viktigste og mest relevante opplysninger med hensyn til tilbud og etterspørsel for markedsdeltakerne. Markedsdeltakerne og operatørene av overføringsnett må få detaljerte opplysninger om hvor, når og hvorfor enhetene er eller ikke vil være tilgjengelige for produksjon eller forbruk, og når de forventes å komme tilbake i drift. Dette vil også gi operatørene av overføringsnett mulighet til bedre å kunne omfordele reservekapasitet og dermed redusere risikoen for strømstans.

 • 8) Markedsdeltakerne og operatørene av overføringsnett bør også få detaljerte opplysninger om total installert produksjonskapasitet, prognoser for total planlagt produksjon, herunder separate prognoser for produksjon fra variable energikilder, og opplysninger på enhetsnivå om faktisk produksjon i større produksjonsanlegg.

 • 9) For å kunne flytte elektrisk kraft fra der den er tilgjengelig, til der den trengs mest, og tilpasse porteføljene i samsvar med dette, bør markedet få opplysninger om planlagt og ikke-planlagt manglende tilgjengelighet av eksisterende infrastruktur for overføring over landegrensene og om planer for utvikling av infrastruktur. Operatørene av overføringsnett bør også legge fram og regelmessig ajourføre opplysninger om planlagt og tilbudt overføringskapasitet over landegrensene for ulike tidshorisonter og opplysninger i forbindelse med kapasitetstildeling og -bruk.

 • 10) På grunn av den raske utbyggingen av variable energikilder i stor avstand fra forbrukssentrene, har overføringsinfrastrukturen blitt stadig mer overbelastet i store deler av Europa. For å avhjelpe denne overbelastningen har operatørene av overføringsnett i økende grad grepet inn i markedet og bedt markedsdeltakerne om å endre sine produksjons- eller handelsforpliktelser. For å gjøre det mulig for markedet å forstå hvor og hvorfor tiltak for håndtering av overbelastning er blitt nødvendige, må operatørene av overføringsnett i god tid legge fram detaljerte og begrunnede opplysninger om sine tiltak.

 • 11) Selv etter grundig planlegging kan produsenter, leverandører og forhandlere oppleve manglende balanse og bli underlagt balanserings- og avregningsordningen for operatørene av overføringsnett. For å redusere risikoen for ubalanse på best mulig måte trenger markedsdeltakerne klare og nøyaktige opplysninger om balansemarkedene i god tid. Operatørene av overføringsnett bør legge fram slike opplysninger i et sammenlignbart format på tvers av landegrensene, herunder nærmere opplysninger om reserver de har avtale om, priser de har betalt og volumer som er aktivert for balanseringsformål.

 • 12) Operatørene av overføringsnett er ofte den fremste kilden til relevante grunnleggende opplysninger. De er også vant til å samle inn og vurdere store mengder opplysninger som er relevante for nettdriften. For å skape en samlet oversikt over relevante opplysninger i hele Unionen bør operatørene av overføringsnett legge til rette for innsamling, verifisering og behandling av opplysninger, og Det europeiske nett av operatører av overføringsnett for elektrisk kraft (ENTSO for elektrisk kraft) bør gjøre opplysningene tilgjengelige for offentligheten gjennom en sentral plattform for offentliggjøring av informasjon. For å utnytte eksisterende informasjonskilder best mulig bør ENTSO for elektrisk kraft kunne motta opplysninger til offentliggjøring fra tredjemann, som kraftbørser og plattformer for offentliggjøring av informasjon.

 • 13) Vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/2009 bør derfor endres.

 • 14) Denne forordning er vedtatt på grunnlag av forordning (EF) nr. 714/200, som den utfyller og utgjør en integrert del av. Henvisninger i andre rettsakter til forordning (EF) nr. 714/2009 skal forstås som henvisninger også til denne forordning.

 • 15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nevnt i artikkel 23 nr. 1 i forordning (EF) nr. 714/2009 —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Formål

Denne forordning fastsetter minstekravene til det felles sett av opplysninger om produksjon, transport og forbruk av elektrisk kraft som skal gjøres tilgjengelig for markedsdeltakerne. Den inneholder også bestemmelser om sentral innsamling og offentliggjøring av disse opplysningene.

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning får definisjonene fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 714/2009 anvendelse. I tillegg menes med:

 • 1) «balansereserver» alle ressurser, enten de er anskaffet på forhånd eller i sanntid eller i henhold til rettslige forpliktelser, som er tilgjengelige for operatørene av overføringsnett for balanseringsformål,

 • 2) «tidsenhet for balansering» det tidsrom som prisen for balansereserver gjelder for,

 • 3) «budområde» det største geografiske område der markedsdeltakerne kan utveksle energi uten kapasitetstildeling,

 • 4) «kapasitetstildeling» tildeling av utvekslingskapasitet mellom budområder,

 • 5) «forbruksenhet» en ressurs som mottar elektrisk kraft til eget bruk, med unntak av operatørene av overføringsnett og operatørene av distribusjonsnett,

 • 6) «kontrollområde» en sammenhengende del av samkjøringsnettet, som drives av en enkelt nettoperatør og som omfatter tilkoplede fysiske laster og/eller eventuelle produksjonsenheter,

 • 7) «samordnet netto overføringskapasitet» en kapasitetsberegningsmetode basert på prinsippet om en forhåndsvurdering og -fastsettelse av maksimal energiutveksling mellom tilstøtende budområder,

 • 8) «kritisk nettelement» et nettelement som ligger enten i et budområde eller mellom budområder, og som tas i betraktning i kapasitetsberegningsprosessen og dermed begrenser mengden av elektrisk kraft som kan utveksles.

 • 9) «balansering mellom kontrollområder» en balanseringsordning der en operatør av overføringsnett kan motta bud på aktivering fra områder som tilhører andre operatører av overføringsnett. Dette omfatter ikke omdirigering eller levering av energi i nødssituasjoner,

 • 10) «utvekslingskapasitet mellom budområder» samkjøringsnettets kapasitet til å overføre energi mellom budområder,

 • 11) «valuta» euro dersom minst en del av det eller de berørte budområder er en del av et land som har euro som lovlig betalingsmiddel. I alle andre tilfeller er det den lokale valuta,

 • 12) «sluttid» tidspunktet da operatørene av overføringsnett må bekrefte alle bindende spesifiseringer på markedet. Sluttiden gjelder ikke bare døgnmarkeder og intradagmarkeder, men også de ulike markedene for balansering og reservetildeling,

 • 13) «motkjøp » en utveksling mellom budområder som igangsettes av nettoperatørene mellom to budområder for å avhjelpe fysisk overbelastning,

 • 14) «dataleverandør» den enhet som sender opplysninger til den sentrale plattform for offentliggjøring av informasjon,

 • 15) «eksplisitt tildeling» tildeling av bare utvekslingskapasitet mellom budområder, uten overføring av energi,

 • 16) «flytbaserte parametrer» tilgjengelige marginer på kritiske nettelementer med tilhørende distribusjonsfaktorer for kraftoverføring,

 • 17) «produksjonsenhet» en enkelt produsent av elektrisk kraft som tilhører et produksjonsanlegg,

 • 18) «implisitt tildeling» en metode for håndtering av overbelastning der energien oppnås samtidig med utvekslingskapasitet mellom budområdene,

 • 19) «tidsenhet for markedet» den periode som markedsprisen er basert på, eller det kortest mulige felles tidsrom for de to budområder dersom de har forskjellige tidsenheter for markedet,

 • 20) «tilbudt kapasitet» den utvekslingskapasitet mellom budområdene som den ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet tilbyr markedet,

 • 21) «planlagt» en hendelse som er kjent på forhånd av den primære dataeier,

 • 22) «distribusjonsfaktor for kraftoverføring» (PTDF) en representasjon av den fysiske flyten på et kritisk nettelement som framkalles av variasjonen i et budområdes nettoposisjon,

 • 23) «primær dataeier» den enhet som har utarbeidet dataene,

 • 24) «produksjonsanlegg» et anlegg for produksjon av elektrisk kraft som består av en enkelt produksjonsenhet eller en samling produksjonsenheter,

 • 25) «profil» en geografisk grense mellom et budområde og flere tilstøtende budområder,

 • 26) «omdirigering» et tiltak som aktiveres av en eller flere nettoperatører, der produksjons- og/eller lastmønsteret endres for å endre den fysiske flyten i overføringsnettet og avhjelpe en fysisk overbelastning,

 • 27) «total last», herunder tap uten den elektriske kraft som brukes til energilagring, en last tilsvarende produksjonen og eventuell import fratrukket eventuell eksport og kraft til energilagring,

 • 28) «ansvarlig for tildeling av overføringskapasitet» den enhet som har fullmakt fra operatørene av overføringsnett til å håndtere tildelingen av utvekslingskapasitet mellom budområder,

 • 29) «vertikal last» den totale mengde kraft som strømmer fra overføringsnettet til distribusjonsnettene med direkte tilkoplede sluttkunder eller til den forbrukende del av produksjonen,

 • 30) «marginprognose for neste år» forskjellen mellom årsprognosen for tilgjengelig produksjonskapasitet og årsprognosen for maksimal total last idet det tas hensyn til prognosen for total produksjonskapasitet, prognosen for tilgjengelig produksjon og prognosen for avtalefestede reserver for nettjenester,

 • 31) «tid» lokal tid i Brussel.

Artikkel 3

Etablering av en sentral plattform for offentliggjøring av informasjon

 • 1. En sentral plattform for offentliggjøring av informasjon skal etableres og drives på en effektiv og kostnadseffektiv måte innenfor Det europeiske nett av operatører av overføringsnett for elektrisk kraft («ENTSO for elektrisk kraft»). ENTSO for elektrisk kraft skal offentliggjøre på den sentrale plattform for offentliggjøring av informasjon alle opplysninger som operatørene av overføringsnett i henhold til denne forordning er forpliktet til å inngi til ENTSO for elektrisk kraft.

  Den sentrale plattform for offentliggjøring av informasjon skal være gratis tilgjengelig for offentligheten på Internett og skal som minimum være tilgjengelig på engelsk.

  Opplysningene skal være ajourført, lett tilgjengelige, nedlastbare og tilgjengelige i minst fem år. Ajourføringer av opplysninger skal tidsstemples, arkiveres og gjøres tilgjengelig for offentligheten.

 • 2. ENTSO for elektrisk kraft skal legge fram et forslag vedrørende driften av den sentrale plattform for offentliggjøring av informasjon og kostnadene i den forbindelse for Byrået for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (Byrået) fire måneder etter at denne forordning er trådt i kraft. Byrået skal avgi sin uttalelse senest tre måneder etter at forslaget ble framlagt.

 • 3. ENTSO for elektrisk kraft skal sikre at den sentrale plattform for offentliggjøring av informasjon er i drift 18 måneder etter at denne forordning er trådt i kraft.

Artikkel 4

Innsending og offentliggjøring av opplysninger

 • 1. De primære dataeiere skal sende inn opplysninger til operatørene av overføringsnett i samsvar med artikkel 6–17. De skal sikre at de opplysninger de legger fram for operatørene av overføringsnett, eller som legges fram i samsvar med nr. 2 for dataleverandører, er fullstendige, har den kvalitet som kreves og legges fram på en slik måte at operatørene av overføringsnett eller dataleverandørene kan behandle og levere opplysningene til ENTSO for elektrisk kraft i tilstrekkelig tid til at ENTSO for elektrisk kraft kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne forordning når det gjelder fristen for offentliggjøring av opplysninger.

  Operatørene av overføringsnett og dersom det er relevant, dataleverandørene, skal behandle de opplysninger de mottar og legge dem fram for ENTSO for elektrisk kraft for offentliggjøring i god tid.

 • 2. De primære dataeiere kan oppfylle sine forpliktelser i henhold til nr. 1 ved å sende inn opplysningene direkte til den sentrale plattform for offentliggjøring av informasjon, forutsatt at de bruker en tredjemann som fungerer som dataleverandør på deres vegne. Denne måten å sende inn opplysninger på, krever forutgående samtykke fra den operatør av overføringsnett i hvis kontrollområde den primære dataeier er basert. I forbindelse med dette samtykke skal operatøren av overføringsnett vurdere hvorvidt dataleverandøren oppfyller kravene nevnt i artikkel 5 første ledd bokstav b) og c).

 • 3. Operatørene av overføringsnett skal anses som primære dataeiere i henhold til artikkel 6–17, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.

 • 4. Dersom et budområde består av flere kontrollområder i ulike medlemsstater, skal ENTSO for elektrisk kraft offentliggjøre opplysningene nevnt i nr. 1 særskilt for hver berørte medlemsstat.

 • 5. Med forbehold for forpliktelsene til operatørene av overføringsnett og ENTSO for elektrisk kraft fastsatt i nr. 1 og artikkel 3, kan opplysninger også offentliggjøres på nettsidene til operatørene av overføringsnett eller andre parter.

 • 6. Nasjonale reguleringsmyndigheter skal sikre at de primære dataeierne, operatørene av overføringsnett og dataleverandørene oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne forordning.

Artikkel 5

Prosedyrehåndbok

ENTSO for elektrisk kraft skal utarbeide en håndbok som angir følgende:

 • a) opplysninger og format for innsending av opplysninger i henhold til artikkel 4 nr. 1,

 • b) standardiserte metoder og formater for datakommunikasjon og -utveksling mellom de primære dataeierne, operatørene av overføringsnett, dataleverandørene og ENTSO for elektrisk kraft,

 • c) tekniske kriterier og driftskriterier som dataleverandørene må oppfylle for å kunne sende inn opplysninger til den sentrale plattform for offentliggjøring av informasjon,

 • d) hensiktsmessig klassifikasjon av produksjonstypene nevnt i artikkel 14 nr. 1, artikkel 15 nr. 1 og artikkel 16 nr. 1.

ENTSO for elektrisk kraft skal utarbeide håndboken etter et åpent og oversiktlig samråd med de berørte parter.

ENTSO for elektrisk kraft skal gjøre håndboken tilgjengelig for offentligheten.

ENTSO for elektrisk kraft skal ajourføre håndboken når det er nødvendig. Før håndboken offentliggjøres eller ajourføres, skal ENTSO for elektrisk kraft legge fram et utkast for Byrået til uttalelse, som Byrået skal avgi innen to måneder. Utkastet til første utgave skal legges fram for Byrået senest fire måneder etter at denne forordning er trådt i kraft.

Artikkel 6

Opplysninger om total last

 • 1. For sine kontrollområder skal operatørene av overføringsnett beregne og sende inn følgende opplysninger om hvert budområde til ENTSO for elektrisk kraft:

  • a) total last per tidsenhet for markedet,

  • b) en prognose for neste dag for total last per tidsenhet for markedet,

  • c) en prognose for neste uke for total last for hver dag i den påfølgende uken, som for hver dag skal inneholde en høyeste og en laveste lastverdi,

  • d) en prognose for neste måned for total last hver uke i den påfølgende måneden, som for hver uke skal inneholde en høyeste og en laveste lastverdi,

  • e) en prognose for neste år for total last hver uke i det påfølgende året, som for hver uke skal inneholde en høyeste og en laveste lastverdi.

 • 2. Opplysningene nevnt i

  • a) nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres senest én time etter driftsperioden,

  • b) nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres senest to timer før budfristen går ut for handel for neste dag i budområdet, og ajourføres når betydelige endringer skjer,

  • c) nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres hver fredag senest to timer før budfristen går ut for handel for neste dag i budområdet, og ajourføres når betydelige endringer skjer,

  • d) nr. 1 bokstav d) skal offentliggjøres senest én uke før leveringsmåneden og ajourføres når betydelige endringer skjer,

  • e) nr. 1 bokstav e) skal offentliggjøres senest den 15. kalenderdagen i måneden før det året opplysningene gjelder.

 • 3. Produksjonsenheter som ligger i et kontrollområde som tilhører en operatør av overføringsnett, skal legge fram alle relevante opplysninger som kreves for å beregne dataene nevnt i nr. 1 bokstav a), for berørte operatør av overføringsnett.

  Produksjonsenhetene skal anses som primære eiere av de relevante opplysninger de legger fram.

 • 4. Operatørene av distribusjonsnett som er basert i et kontrollområde som tilhører en operatør av overføringsnett, skal legge fram alle relevante opplysninger som kreves for å beregne dataene nevnt i nr. 1 bokstav b)–e), for berørte operatør av overføringsnett.

  Operatørene av distribusjonsnett skal anses som primære eiere av de relevante opplysninger de sender inn.

Artikkel 7

Opplysninger om manglende tilgjengelighet av forbruksenheter

 • 1. Operatørene av overføringsnett skal for sine kontrollområder legge fram følgende opplysninger for ENTSO for elektrisk kraft:

  • a) planlagt manglende tilgjengelighet på 100 MW eller mer for en forbruksenhet, herunder endringer på 100 MW eller mer i planlagt manglende tilgjengelighet for forbruksenheter som varer minst én tidsenhet for markedet, og angi

   • – budområde,

   • – tilgjengelig kapasitet per tidsenhet for markedet under hendelsen,

   • – årsak til manglende tilgjengelighet,

   • – anslått start- og sluttid (dato, klokkeslett) for endringen i tilgjengelighet,

  • b) endringer i faktisk tilgjengelighet av en forbruksenhet med en total effekt på 100 MW eller mer, og angi

   • – budområde,

   • – tilgjengelig kapasitet per tidsenhet for markedet under hendelsen,

   • – årsak til manglende tilgjengelighet,

   • – starttid og anslått sluttid (dato, klokkeslett) for endringen i tilgjengelighet.

 • 2. Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres i sammenfattet form per budområde og inneholde opplysninger om summen av manglende tilgjengelig forbrukskapasitet per tidsenhet for markedet i en gitt periode så raskt som mulig og senest én time etter at beslutning om planlagt driftsstans er truffet.

  Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres i sammenfattet form per budområde og inneholde opplysninger om summen av manglende tilgjengelig forbrukskapasitet per tidsenhet for markedet i en gitt periode så raskt som mulig og senest én time etter endringen i faktisk tilgjengelighet.

 • 3. Forbruksenheter som ligger i kontrollområdet til en operatør av overføringsnett, skal beregne og sende inn opplysningene fastsatt i nr. 1 til nevnte operatør av overføringsnett.

  Forbruksenhetene skal anses som primære eiere av opplysningene de sender inn.

Artikkel 8

Marginprognose for neste år

 • 1. Operatørene av overføringsnett skal for sine kontrollområder for hvert budområde beregne marginprognosen for neste år som er vurdert i samsvar med lokal tidsenhet for markedet, og legge den fram for ENTSO for elektrisk kraft.

  Opplysningene skal offentliggjøres en uke før den årlige kapasitetsfordelingen, men ikke senere enn den 15. kalenderdagen i måneden før det året som dataene gjelder for.

 • 2. Produksjonsenheter og operatører av distribusjonsnett som ligger i et kontrollområde som tilhører en operatør av overføringsnett, skal legge fram alle relevante opplysninger som kreves for å beregne dataene nevnt i nr. 1 for berørte operatør av overføringsnett.

  Produksjonsenhetene og operatørene av distribusjonsnett anses som primære eiere av opplysningene de sender inn.

Artikkel 9

Overføringsinfrastruktur

Operatørene av overføringsnett skal fastsette og legge fram opplysninger om framtidige endringer i nettelementer og samkjøringsprosjekter, herunder utvikling eller avvikling i sine overføringsnett de neste tre år, for ENTSO for elektrisk kraft. Disse opplysningene skal bare gis for tiltak som forventes å ha en virkning på 100 MW eller mer på utvekslingskapasiteten mellom budområder eller på profiler som varer i minst én tidsenhet for markedet. Disse opplysningene skal omfatte

 • a) identifikasjon av de berørte aktiva,

 • b) beliggenhet,

 • c) typen aktivum,

 • d) virkningen på utvekslingskapasitet per retning mellom budområder,

 • e) forventet sluttdato.

Opplysningene skal offentliggjøres en uke før den årlige kapasitetsfordelingen, men ikke senere enn den 15. kalenderdagen i måneden før det året som tildelingen gjelder for. Opplysningene skal ajourføres med de relevante endringer før utgangen av mars, utgangen av juni og utgangen av september i det året som tildelingen gjelder.

Artikkel 10

Opplysninger om manglende tilgjengelighet av overføringsinfrastruktur

 • 1. Operatørene av overføringsnett skal for sine kontrollområder beregne og legge fram for ENTSO for elektrisk kraft:

  • a) planlagt manglende tilgjengelighet, herunder endringer i planlagt manglende tilgjengelighet av forbindelsesledninger og i overføringsnettet som reduserer utvekslingskapasiteten mellom budområder med 100 MW eller mer i løpet av en tidsenhet for markedet, og angi

   • – identifikasjon av de berørte aktiva,

   • – beliggenhet,

   • – typen aktivum,

   • – anslått virkning på utvekslingskapasiteten mellom budområder per retning mellom budområder,

   • – årsaker til manglende tilgjengelighet,

   • – anslått start- og sluttid (dato, klokkeslett) for endringen i tilgjengelighet,

  • b) endringer i faktisk tilgjengelighet av forbindelsesledninger og i overføringsnettet som reduserer utvekslingskapasiteten mellom budområder med 100 MW eller mer i løpet av en tidsenhet for markedet, og angi

   • – identifikasjon av de berørte aktiva,

   • – beliggenhet,

   • – typen aktivum,

   • – anslått virkning på utvekslingskapasiteten mellom budområder per retning mellom budområder,

   • – årsaker til manglende tilgjengelighet,

   • – starttid og anslått sluttid (dato, klokkeslett) for endringen i tilgjengelighet.

  • c) endringer i faktisk tilgjengelighet av offshore-nettinfrastruktur som reduserer tilførselen av vindkraft med 100 MW eller mer i løpet av minst en tidsenhet for markedet, og angi

   • – identifikasjon av de berørte aktiva,

   • – beliggenhet,

   • – typen aktivum,

   • – installert vindkraftproduksjonskapasitet (MW) som er tilkoplet aktivumet,

   • – tilført vindkraft (MW) på tidspunktet for endringen i tilgjengelighet,

   • – årsaker til manglende tilgjengelighet,

   • – starttid og anslått sluttid (dato, klokkeslett) for endringen i tilgjengelighet.

 • 2. Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest én time etter at beslutningen om planlagt manglende tilgjengelighet er truffet.

 • 3. Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og c) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest én time etter endringen i faktisk tilgjengelighet.

 • 4. For opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og b) kan operatørene av overføringsnett velge ikke å identifisere det berørte aktivum og angi dets beliggenhet dersom opplysningene er klassifisert som følsomme opplysninger om beskyttelse av kritisk infrastruktur i deres medlemsstater i samsvar med artikkel 2 bokstav d) i rådsdirektiv 2008/114/EF3. Dette berører ikke deres forpliktelser i henhold til nr. 1.

Artikkel 11

Opplysninger om beregning av og tilbud om utvekslingskapasitet mellom budområder

 • 1. Operatørene av overføringsnett eller dersom det er relevant, de ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet, skal beregne og legge fram følgende opplysninger for ENTSO for elektrisk kraft om sine kontrollområder i tilstrekkelig tid før tildelingsprosessen:

  • a) den beregnede og tilbudte kapasitet (MW) per retning mellom budområder i tilfelle av kapasitetstildeling basert på samordnet netto overføringskapasitet, eller

  • b) de relevante strømbaserte parametrer når det gjelder flytbasert kapasitetstildeling.

   Operatørene av overføringsnett eller dersom det er aktuelt, de ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet, skal anses som primære eiere av de opplysninger de beregner og legger fram.

 • 2. Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres som fastsatt i vedlegget.

 • 3. Når det gjelder likestrømsledninger, skal operatørene av overføringsnett legge fram ajourførte opplysninger om eventuelle restriksjoner på bruken av tilgjengelig samkjøringskapasitet over landegrensene, herunder gjennom anvendelsen av rampingrestriksjoner eller restriksjoner på intradagoverføringer, senest én time etter at ENTSO for elektrisk kraft ble kjent med opplysningene.

  Operatørene av likestrømsledninger skal anses som primære eiere av de ajourførte opplysninger som de legger fram.

 • 4. Operatørene av overføringsnett eller dersom det er aktuelt, de ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet, skal legge fram en årsrapport for ENTSO for elektrisk kraft som angir

  • a) de viktigste kritiske nettelementer som begrenser den tilbudte kapasiteten,

  • b) de kontrollområder som de kritiske nettelementer tilhører,

  • c) i hvilket omfang tiltak for å redusere belastningen på kritiske nettelementer vil øke den tilbudte kapasiteten,

  • d) alle mulige tiltak som kan gjennomføres for å øke den tilbudte kapasiteten, sammen med et kostnadsoverslag.

Når rapporten utarbeides, kan operatørene av overføringsnett velge ikke å identifisere det berørte aktivum og angi dets beliggenhet dersom opplysningene er klassifisert som følsomme opplysninger om beskyttelse av kritisk infrastruktur i deres medlemsstater i samsvar med artikkel 2 bokstav d) i rådsdirektiv 2008/114/EF.

Operatørene av overføringsnett eller dersom det er aktuelt, de ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet, skal anses som primære eiere av rapporten de legger fram.

Artikkel 12

Opplysninger om bruk av utvekslingskapasitet mellom budområder

 • 1. Operatørene av overføringsnett skal for sine kontrollområder beregne og legge fram følgende opplysninger for ENTSO for elektrisk kraft:

  • a) når det gjelder eksplisitte tildelinger, for hver tidsenhet for markedet og per retning mellom budområder:

   • – den kapasitet (MW) som markedet etterspør,

   • – den kapasitet (MW) markedet er tildelt,

   • – prisen på kapasiteten (valuta/MW),

   • – auksjonsinntekten (i valuta) per grense mellom budområder,

  • b) for hver tidsenhet for markedet og per retning mellom budområder, total spesifisert kapasitet,

  • c) før hver kapasitetstildeling, den totale kapasitet som allerede er tildelt gjennom tidligere framgangsmåter for tildeling, per tidsenhet for markedet og per retning,

  • d) for hver tidsenhet for markedet, prisene for neste dag i hvert budområde (valuta/MWh),

  • e) når det gjelder implisitte tildelinger, for hver tidsenhet for markedet, nettoposisjonene for hvert budområde (MW) og inntektene fra overbelastning (i valuta) per grense mellom budområdene,

  • f) planlagt handel for neste dag i sammenfattet form mellom budområder per retning og tidsenhet for markedet,

  • g) fysiske strømmer mellom budområder per tidsenhet for markedet,

  • h) utvekslingskapasitet tildelt mellom budområder i medlemsstater og tredjestater, per retning, per tildelt produkt og per periode.

 • 2. Opplysningene fastsatt i

  • a) nr. 1 bokstav a) og e) skal offentliggjøres senest én time etter hver kapasitetstildeling,

  • b) nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres senest én time etter hver spesifiseringsrunde,

  • c) nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres senest ved utløpet av fristen for offentliggjøring av tallene for tilbudt kapasitet, som fastsatt i vedlegget,

  • d) nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres senest én time etter budfristens utløp,

  • e) nr. 1 bokstav f) skal offentliggjøres hver dag senest én time etter siste sluttid og skal dersom det er relevant, ajourføres senest to timer etter hver spesifiseringsprosess på intradagmarkedet,

  • f) nr. 1 bokstav g) skal offentliggjøres for hver tidsenhet for markedet så tett opptil sanntid som mulig, men ikke senere enn én time etter driftsperioden,

  • g) nr. 1 bokstav h) skal offentliggjøres senest én time etter tildelingen.

 • 3. De ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet eller dersom det er relevant, kraftbørsene, skal legge fram for operatørene av overføringsnett alle relevante opplysninger som kreves for å beregne dataene fastsatt i nr. 1.

  De ansvarlige for tildeling av overføringskapasitet skal anses som primære eiere av de opplysninger som de legger fram.

  Kraftbørsene skal anses som primære eiere av de opplysninger som de legger fram.

Artikkel 13

Opplysninger om tiltak for håndtering av overbelastning

 • 1. Operatørene av overføringsnett skal for sine kontrollområder legge fram følgende opplysninger for ENTSO for elektrisk kraft:

  • a) opplysninger om omdirigering per tidsenhet for markedet, og angi

   • – tiltak som er truffet (det vil si produksjonsøkning eller -nedgang, lastøkning eller -nedgang),

   • – identifikasjon, beliggenhet og type av nettelementer som berøres av tiltaket,

   • – årsaken til tiltaket,

   • – kapasitet som berøres av tiltaket som er truffet (MW),

  • b) opplysninger om motkjøp per tidsenhet for markedet, og angi

   • – tiltak som er truffet (det vil si økning eller reduksjon i utvekslingen mellom budområder),

   • – de berørte budområder,

   • – årsaken til tiltaket,

   • – endring i utvekslingen mellom budområder (MW),

  • c) påløpte kostnader i en gitt måned fra tiltakene nevnt i bokstav a) og b) og fra ethvert annet utbedringstiltak.

 • 2. Opplysningene fastsatt i

  • a) nr. 1 bokstav a) og b) skal offentliggjøres så snart som mulig men ikke senere enn én time etter driftsperioden, unntatt når det gjelder årsakene, der opplysningene skal offentliggjøres så snart som mulig men ikke senere enn én dag etter driftsperioden,

  • b) nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres senest én måned etter slutten av den berørte måned.

Artikkel 14

Utarbeidelse av prognoser

 • 1. Operatørene av overføringsnett skal for sine kontrollområder beregne og legge fram følgende opplysninger for ENTSO for elektrisk kraft:

  • a) total installert produksjonskapasitet (MW) for alle eksisterende produksjonsanlegg med en installert produksjonskapasitet på 1 MW eller mer, per produksjonstype,

  • b) opplysninger om produksjonsanlegg (eksisterende og planlagte) med en installert produksjonskapasitet på 100 MW eller mer. Disse opplysningene skal inneholde

   • – enhetens navn

   • – installert produksjonskapasitet (MW),

   • – beliggenhet,

   • – nivå på tilslutningsspenning,

   • – budområde,

   • – produksjonstype,

  • c) et overslag over total planlagt produksjon (MW) per budområde, for hver tidsenhet for markedet for den påfølgende dag,

  • d) en prognose over vind- og solkraftproduksjon (MW) per budområde, for hver tidsenhet for markedet for den påfølgende dag.

 • 2. Opplysningene fastsatt i

  • a) nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres årlig senest én uke før årets avslutning.

  • b) nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres årlig for de tre påfølgende år senest én uke før begynnelsen på det første året opplysningene gjelder,

  • c) nr. 1 bokstav c) offentliggjøres senest kl. 18.00 lokal tid i Brussel, én dag før den faktiske leveringen finner sted,

  • d) nr. 1 bokstav d) offentliggjøres senest kl. 18.00 lokal tid i Brussel, én dag før den faktiske leveringen finner sted. Opplysningene skal regelmessig ajourføres og offentliggjøres mens intradaghandelen foregår, slik at minst én ajourføring skal offentliggjøres kl. 8.00 lokal tid i Brussel på dagen for den faktiske leveringen. Opplysningene skal legges fram for alle budområder bare i medlemsstater med en årlig vind- eller solarkraftproduksjon på mer enn 1 % per år eller for budområder med en årlig vind- eller solarkraftproduksjon på mer enn 5 %.

 • 3. Produksjonsanlegg som ligger i et kontrollområde som tilhører en operatør av overføringsnett, skal legge fram alle relevante opplysninger som kreves for å beregne dataene fastsatt i nr. 1, for berørte operatør av overføringsnett.

  Produksjonsanleggene skal anses som primære eiere av de relevante opplysninger de legger fram.

Artikkel 15

Opplysninger om manglende tilgjengelighet av produksjonsenheter og produksjonsanlegg

 • 1. Operatørene av overføringsnett skal for sine kontrollområder legge fram følgende opplysninger for ENTSO for elektrisk kraft:

  • a) planlagt manglende tilgjengelighet på 100 MW eller mer av en produksjonsenhet, herunder endringer på 100 MW eller mer i den planlagte manglende tilgjengelighet av nevnte produksjonsanlegg som forventes å vare i minst én tidsenhet for markedet, inntil tre år fram i tid, og angi

   • – navnet på produksjonsanlegg,

   • – navnet på produksjonsenheten,

   • – beliggenhet

   • – budområde,

   • – installert produksjonskapasitet (MW),

   • – produksjonstype,

   • – tilgjengelig kapasitet under hendelsen,

   • – årsak til manglende tilgjengelighet,

   • – starttid og anslått sluttid (dato, klokkeslett) på endringen i tilgjengelighet,

  • b) endringer på 100 MW eller mer i faktisk tilgjengelighet av en produksjonsenhet, som forventes å vare i minst én tidsenhet for markedet, og angi

   • – navnet på produksjonsanlegget,

   • – navnet på produksjonsenheten,

   • – beliggenhet

   • – budområde,

   • – installert produksjonskapasitet (MW),

   • – produksjonstype,

   • – tilgjengelig kapasitet under hendelsen,

   • – årsak til manglende tilgjengelighet, og

   • – starttid og anslått sluttid (dato, klokkeslett) på endringen i tilgjengelighet,

  • c) planlagt manglende tilgjengelighet på 200 MW eller mer av et produksjonsanlegg, herunder endringer på 100 MW eller mer i den planlagte manglende tilgjengelighet av nevnte produksjonsanlegg, men som ikke offentliggjøres i samsvar med bokstav a), som forventes å vare i minst én tidsenhet for markedet, inntil tre år fram i tid, og angi

   • – navnet på produksjonsanlegget,

   • – beliggenhet

   • – budområde,

   • – installert produksjonskapasitet (MW),

   • – produksjonstype,

   • – tilgjengelig kapasitet under hendelsen,

   • – årsak til manglende tilgjengelighet,

   • – starttid og anslått sluttid (dato, klokkeslett) på endringen i tilgjengelighet,

  • d) endringer på 100 MW eller mer i faktisk tilgjengelighet av et produksjonsanlegg med en installert produksjonskapasitet på 200 MW eller mer, men som ikke offentliggjøres i samsvar med bokstav b), som forventes å vare i minst én tidsenhet for markedet, og angi

   • – navnet på produksjonsanlegget,

   • – beliggenhet

   • – budområde,

   • – installert produksjonskapasitet (MW),

   • – produksjonstype,

   • – tilgjengelig kapasitet under hendelsen,

   • – årsak til manglende tilgjengelighet, og

   • – starttid og anslått sluttid (dato, klokkeslett) på endringen i tilgjengelighet.

 • 2. Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav a) og c) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest én time etter at beslutningen om planlagt manglende tilgjengelighet er truffet.

  Opplysningene fastsatt i nr. 1 bokstav b) og d) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest én time etter endringen i faktisk tilgjengelighet.

 • 3. Produksjonsenheter som ligger i kontrollområdet til en operatør av overføringsnett, skal legge fram for nevnte operatør av overføringsnett dataene fastsatt i nr. 1.

  Produksjonsenhetene skal anses som primære eiere av de relevante opplysninger de legger fram.

Artikkel 16

Faktisk produksjon

 • 1. Operatørene av overføringsnett skal for sine kontrollområder beregne og legge fram følgende opplysninger for ENTSO for elektrisk kraft:

  • a) faktisk produsert effekt (MW) per tidsenhet for markedet og per produksjonsenhet med 100 MW installert produksjonskapasitet eller mer,

  • b) aggregert produksjonsmengde per tidsenhet for markedet og per produksjonstype,

  • c) faktisk eller anslått vind- og solkraftproduksjon (MW) i hvert budområde per tidsenhet for markedet,

  • d) aggregert ukentlig gjennomsnittlig fyllingsgrad for alle vannreservoarer og vannmagasiner (MWh) per budområde, herunder tallet for samme uke foregående år.

 • 2. Opplysningene fastsatt i

  • a) nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres fem dager etter driftsperioden,

  • b) nr. 1 bokstav a) skal offentliggjøres senest én time etter driftsperioden,

  • c) nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres senest én time etter driftsperioden og ajourføres på grunnlag av målte verdier så snart de blir tilgjengelige. Opplysningene skal legges fram for alle budområder bare i medlemsstater med en årlig vind- eller solarkraftproduksjon på mer enn 1 % per år eller for budområder med en årlig vind- eller solarkraftproduksjon på mer enn 5 %,

  • d) nr. 1 bokstav d) skal offentliggjøres den tredje arbeidsdagen etter uken opplysningene gjelder. Opplysningene skal legges fram for alle budområder bare i medlemsstater med en årlig produksjon av denne type kraft på mer enn 10 % per år eller for budområder med en årlig produksjon av denne type kraft på mer enn 30 %.

 • 3. Produksjonsanlegg og produksjonsenheter som ligger i et kontrollområde som tilhører en operatør av overføringsnett, skal legge fram alle relevante opplysninger som kreves for å beregne dataene fastsatt i nr. 1, for berørte operatør av overføringsnett.

  Produksjonsanleggene og produksjonsenhetene skal anses som primære eiere av de relevante opplysninger de legger fram.

Artikkel 17

Balansering

 • 1. Operatørene av overføringsnett eller dersom det er relevant, operatørene av balansemarkeder, dersom slike markeder finnes, skal legge fram følgende opplysninger for ENTSO for elektrisk kraft:

  • a) reglene for balansering, herunder

   • – prosessene for anskaffelse av ulike typer balansereserver og balansekraft,

   • – metoden for betaling for både levering av reserver og aktivert balansekraft,

   • – metoden for beregning av avgifter for balansering,

   • – dersom det er aktuelt, en beskrivelse av hvordan balansering over landegrensene mellom to eller flere kontrollområder utføres, og av vilkårene for deltakelse for produsenter og last,

  • b) mengden av balansereserver i henhold til kontrakt (MW) som operatøren av overføringsnett har, og angi

   • – kilden til reserven (produksjon eller last),

   • – typen reserve (primærreserver, sekundærreserver, tertiærreserver),

   • – tidsperioden reserven er bestilt til (f.eks. time, dag, uke, måned, år osv.),

  • c) prisene som er betalt av operatøren av overføringsnett per type anskaffet balansereserve og per anskaffelsesperiode (valuta/MW/periode),

  • d) akseptert aggregert tilbud per tidsenhet for balansering, separat for hver type balansereserve,

  • e) mengden aktivert balansekraft (MW) per tidsenhet for balansering og per type reserve,

  • f) prisene betalt av operatøren av overføringsnett for aktivert balansekraft per tidsenhet for balansering og per type reserve; det skal legges fram separate prisopplysninger for opp- og nedregulering,

  • g) prisene for ubalanse per tidsenhet for balansering,

  • h) totalt ubalansevolum per tidsenhet for balansering,

  • i) månedlig finansiell balanse for kontrollområdet, og angi

   • – utgiftene for operatørene av overføringsnett for anskaffelse av reserver og aktivering av balansekraft,

   • – nettoinntekten for operatøren av overføringsnett fra avregning av ubalansekontoer med de balanseansvarlige parter,

  • j) dersom det er relevant, opplysninger om balansering mellom kontrollområder per tidsenhet for balansering, og angi

   • – volum av utvekslede bud og tilbud per tidsenhet for anskaffelse,

   • – høyeste og laveste pris for utvekslede bud og tilbud per tidsenhet for anskaffelse,

   • – volum av balansekraft aktivert i de berørte kontrollområder.

   Operatørene i balansemarkedene skal anses som primære eiere av de opplysninger som de legger fram.

 • 2. Opplysningene fastsatt i

  • a) nr. 1 bokstav b) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest to timer før neste anskaffelsesprosess finner sted,

  • b) nr. 1 bokstav c) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest én time etter at anskaffelsesprosessen er avsluttet,

  • c) nr. 1 bokstav d) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest én time etter driftsperioden,

  • d) nr. 1 bokstav e) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest 30 minutter etter driftsperioden, Dersom opplysningene er foreløpige, skal tallene ajourføres når opplysningene blir tilgjengelige,

  • e) nr. 1 bokstav f) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest én time etter driftsperioden,

  • f) nr. 1 bokstav g) skal offentliggjøres så snart som mulig,

  • g) nr. 1 bokstav h) skal offentliggjøres så snart som mulig men senest 30 minutter etter driftsperioden. Dersom opplysningene er foreløpige, skal tallene ajourføres når opplysningene blir tilgjengelige,

  • h) nr. 1 bokstav i) skal offentliggjøres senest tre måneder etter driftsperioden, Dersom oppgjøret er foreløpig, skal tallene ajourføres etter det endelige oppgjør,

  • i) nr. 1 bokstav j) skal offentliggjøres senest én time etter driftsperioden.

Artikkel 18

Erstatningsansvar

Erstatningsansvaret for den primære eieren av dataene, dataleverandøren og ENTSO for elektrisk kraft i henhold til denne forordning skal være

begrenset til tilfeller av grov uaktsomhet og/eller grovt pliktbrudd. Under ingen omstendigheter har de erstatningsplikt overfor personer som anvender disse opplysninger, for driftstap, tap av omsetning eller andre indirekte tilfeldige skader, dokumenterte tap eller følgeskader av noe slag som følge av vedkommendes manglende overholdelse av sine forpliktelser i henhold til denne forordning.

Artikkel 19

Endring av forordning (EF) nr. 714/2009

Nr. 5.5–5.9 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 714/2009 oppheves med virkning fra 5. januar 2015.

Artikkel 20

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4 nr. 1 får anvendelse 18 måneder etter at denne forordning er trådt i kraft.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 14. juni 2013.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President

Vedlegg

Offentliggjøring av opplysningene nevnt i artikkel 11 nr. 2

Kapasitetstildelingsperiode

Prognose over utvekslingskapasiteten mellom budområder skal offentliggjøres

Tilbudt kapasitet skal offentliggjøres

Årlig

En uke før den årlige tildelingsprosessen men senest 15. desember, for alle måneder i det påfølgende året

En uke før den årlige tildelingsprosessen men senest 15. desember

Månedlig

To virkedager før den månedlige tildelingsprosessen for alle dager i den påfølgende måneden

To virkedager før den månedlige tildelingsprosessen

Ukentlig

Hver fredag, for alle dager i den påfølgende uken

Én dag før den ukentlige tildelingsprosessen

For neste dag

Én time før spotmarkedet stenges for bud, for hver tidsenhet for markedet

Intradag

Én time før første intradagtildeling og deretter i sanntid, for hver tidsenhet for markedet

Fotnoter

1.

EUT L 211 av 14.8.2009, s. 15.

2.

EUT L 326 av 8.12.2011, s. 1.

3.

EUT L 345 av 23.12.2008, s. 75.

Til dokumentets forside